Download  Print this page

Advertisement

 Działającego urządzenia ni-
gdy nie pozostawić bez nad-
zoru.
 Włosy, ręce i inne części ciała
trzymać z dala od obracają-
cych się wałków czyszczą-
cych.
 Chronić ręce podczas czysz-
czenia głowicy ssącej ze
względu na ryzyko skalecze-
nia się o ostre przedmioty
(np. odłamki).
UWAGA
 Włączyć urządzenie dopiero
wtedy, gdy zbiornik czystej i
brudnej wody zostanie nasa-
dzony.
 Urządzeniem nie można
wciągnąć żadnych ostrych
ani dużych przedmiotów (np.
skorupek, kamieni, elemen-
tów zabawek).
 Do zbiornika świeżej wody
nie wolno wlewać kwasu oc-
towego, odkamieniacza, olej-
ków eterycznych ani innych
tego typu substancji. Należy
pamiętać, że tych substancji
nie można też wciągać.
 Otwory wentylacyjne urzą-
dzenia nie mogą być zabloko-
wane.
 Stosować urządzenie wyłącz-
nie na twardych podłogach
pokrytych warstwą wodood-
porną (np. lakierowany par-
kiet, emaliowane płytki, lino-
leum).
 Nie stosować urządzenia do
czyszczenia dywanów ani
wykładzin dywanowych.
 Nie stosować urządzenia nad
kratką podłogową ogrzewa-
nia konwektorowego. Urzą-
dzenie nie odessie wody wy-
pływającej nad kratką.
 Przed dłuższymi przerwami w
pracy i po użyciu urządzenia
wyłączyć urządzenie przy
użyciu wyłącznika głównego /
wyłącznika urządzenia lub
przez wyjęcie wtyczki siecio-
wej.
 Nie stosować urządzenia w
temperaturach poniżej 0 °C.
 Chronić przed deszczem. Nie
magazynować na wolnym po-
wietrzu.
Opis urządzenia
 Ilustracje, patrz strony rozkłada-
ne!
1
Włącznik/wyłącznik
2
Rękojeść
3
Klips na kabel
4
Kabel sieciowy
5
Klips kablowy
6
Uchwyt do noszenia
7
Pokrywa zbiornika brudnej wody / separator
8
Zbiornik brudnej wody
9
Zagłębienie uchwytu wałka czyszczącego
10
Wałki czyszczące
11
Osłona głowicy ssącej
12
Ryglowanie głowicy ssącej
13
Zbirnik czystej wody
14
Uchwyt zbiornika czystej wody
15
Stacja czyszcząca/dokująca
16
Wkład filtra
17
Środek czyszczący
 Ilustracje, patrz strony rozkłada-
ne!
Rysunek
 Włożyć listwę uchwytową do oporu w urządzenie
podstawowe aż do słyszalnego zablokowania.
Listwa uchwytowa musi być prawidłowo nasadzo-
na na urządzenie.
– 8
PL
RM 536
Montaż
145

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: