Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Bezpečné zacházení
NEBEZPEČÍ
 Uživatel musí přístroj použí-
vat dle určení. Při práci s pří-
strojem je uživatel povinen
dbát místních podmínek a
brát ohled na osoby nacháze-
jící se okolí.
 Provoz v prostředí s nebez-
pečím výbuchu je zakázáno.
 Používáte-li zařízení v nebez-
pečných prostorách, je třeba
dodržovat příslušné bezpeč-
nostní předpisy.
 Nepoužívejte přístroj v přípa-
dě, že spadl na zem, je vidi-
telně poškozen nebo netěsní.
VAROVÁNÍ
 S přístrojem nesmí pracovat
děti nebo osoby, které nebyly
seznámeny s návodem k jeho
použití.
 Toto zařízení není určeno k
tomu, aby je používaly osoby
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby
zcela bez zkušeností a/nebo
znalostí, ledaže by tak činily
pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se zaří-
zením zacházet a uvědomují
si nebezpečích, která s pou-
žíváním přístroje souvisí.
 Není dovoleno, aby si děti s
přístrojem hrály.
 Na děti je třeba dohlížet, aby
bylo zajištěno, že si se zaříze-
ním nebudou hrát.
128
 Zařízení udržujte mimo do-
sah dětí, dokud je zapnutý
nebo ještě nevychladl.
 Přístroj používejte a skladujte
pouze dle popisu resp. zobra-
zení!
UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na
nebo s přístrojem zajistěte
stabilitu přístroje, aby bylo za-
bráněno poraněním nebo po-
škozením následkem překlo-
pení přístroje.
 Do nádrže na vodu nikdy ne-
lijte rozpouštědla, kapaliny
obsahující rozpouštědla nebo
nezředěné kyseliny (např.
čisticí prostředky, benzín, ře-
didla do barev a aceton), na-
padly by materiály použité v
přístroji.
 Nikdy přístroj nenechávejte
bez dozoru, je-li v provozu.
 Části těla (např. vlasy, prsty)
držte stranou od rotujících
čisticích válců.
 Během čištění sací hlavy si
chraňte ruce, neboť hrozí ne-
bezpečí zranění od ostrých
předmětů (např. třísky).
POZOR
 Přístroj zapínejte jen tehdy,
když je nasazena nádrž na
čistou vodu a nádrž na špina-
vou vodu.
 Přístrojem se nesmějí nasá-
vat žádné ostré nebo větší
předměty (např. střepy, ka-
mínky, části hraček).
– 7
CS

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: