Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Kui seade pikemat aega ei
tööta ning pärast kasutamist
tuleb see pealülitist / seadme
lülitist välja lülitada ja toitepis-
tik välja tõmmata.
 Ärge kasutage seadet tempe-
ratuuridel alla 0 °C.
 Kaitske seadet vihma eest.
Ärge ladustage seadet väljas.
Seadme osad
 Jooniseid vt volditaval leheküljel!
1
‎ S ISSE/VÄLJA lüliti
2
Käepide
3
Kaablihoidik
4
Võrgukaabel
5
Kaabliklamber
6
Kandekäepide
7
Musta vee paagi kaas / separaator
8
Musta vee paak
9
Puhastusvaltsi tõstmissüvend
10
Puhastusvaltsid
11
Imipea kate
12
Imipea lukk
13
Puhta vee paak
14
Puhta vee paagi käepide
15
Puhastus- ja seisujaam
16
Filtripadrun
17
Puhastusvahend
Paigaldamine
 Jooniseid vt volditaval leheküljel!
Joonis
 Suruge käepideme liist kuni piirajani põhiseadmes-
se, kuni see kuuldavalt lukustub.
Käepideme liist peab kõvasti seadmes kinni olema.
Kasutuselevõtt
Puhta vee paagi täitmine
Joonis
 Stabiilsuse tagamiseks asetage seade puhastus-
jaama.
Joonis
 Võtke puhta vee paak käepidemest hoides sead-
mest välja.
Joonis
 Avage paagi lukk.
 Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraani-
veega.
 Vajadusel võib puhta vee paaki lisada KÄRCHERi
puhastus- või hooldusvahendit.*
Vt ptk „Puhastus- ja hooldusvahendid".
 Täitmisel ei tohi tähistust „MAX" ületada.
 Sulgege paagi lukk.
194
RM 536
ET
Joonis
 Pange puhta vee paak seadmesse.
 Puhta vee paak peab kõvasti seadmes kinni olema.
TÄHELEPANU
*Järgige puhastus- või hooldusvahendi doseerimissoo-
vitust.
Käitamine
Üldisi märkusi
kasutamise kohta
TÄHELEPANU
Joonis
Seadmega võib imeda ainult mustust ja vedelikke (max
250 ml).
Joonis
Enne töö alustamist eemaldage vajaduse korral põran-
dalt seal olevat esemed, nagu näiteks klaasikillud, kruu-
sakivid, kruvid või mänguasjade detailid.
Enne seadme kasutamist kontrollige mõnes silmatorka-
matus kohas veekindlust.Ärge puhastage vee suhtes
tundlikke katteid, nagu näiteks töötlemata korkpõran-
daid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).
Märkused
Hoidke ühe käega käepidemest ja teises käes hoidke
toitejuhet, et te selle otsa ei komistaks.
Joonis
Liikuge tagurpidi ukse suunas, et värskelt koristatud põ-
randale ei jääks jalajälgi.
 Hoidke seadet käepidemest umbes 60-kraadise
nurga all.
 Põranda puhastamine toimub seadme ühel kiirusel
edasi- ja tagasiliigutamisega nagu tolmu imemisel.
 Tugevama mustuse korral laske seadmel aeglaselt
üle põranda libiseda.
 Halli ja kollase valtsipaari tarnekomplekti puhul:
mõlemal valtsipaaril on sama funktsionaalsus, kuid
neid võib kasutada erinevatele kasutuspiirkonda-
dele (värvierinevus nt köögi ja vannitoa jaoks).
Töö alustamine
TÄHELEPANU
Kohe, kui seade sisse lülitatakse, hakkavad puhastus-
valtsid pöörlema. Et seade iseenesest edasi ei liiguks,
tuleb käepidemest kinni hoida.
Kontrollige, kas puhta vee paak on vett täis ja musta vee
paak on seadmesse paigaldatud.
Joonis
 Torgake võrgupistik seinakontakti.
Joonis
 Selleks, et niisutada rullikuid kiirelt, tuleb puhastus-
üksus täita mõõtekannu abil 50 ml joogiveega.
 Lülitage seade uuesti sisse ja pange jaam 5 sekun-
diks tööle.
Siis on seadmel optimaalne niiskus, et oleks või-
malik kiiresti puhastada.
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Tõstke seade kandesanga abil puhastusjaamast
välja ja asetage põrandale.
 Hoidke seadet käepidemest kinni.
Joonis
 Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse-/
välja).
– 8

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: