Download  Print this page

Advertisement

Ekspluatācija
Vispārīgi norādījumi
ekspluatācijai
IEVĒRĪBAI
Attēls
Ierīce drīkst uzņemt tikai netīrumus un šķidrumus
(maks. 250 ml).
Attēls
Pirms darba uzsākšanas savāciet no grīdas iespējamos
priekšmetus, kā, piem., lauskas, oļus, skrūves vai rotaļ-
lietu daļas.
Pirms sākat lietot ierīci, neuzkrītošā vietā pārbaudiet grī-
das mitrumizturību. Netīriet pret ūdens iedarbību jūtīgus
grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa
grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu).
Norādījumi
Lai izvairītos no paklupšanas aiz elektrības vada, turiet
rokturi vienā rokā, bet elektrības vadu otrā rokā.
Attēls
Lai uz svaigi noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādā-
jiet atpakaļgaitā virzienā uz durvīm.
 Turiet ierīci aiz roktura aptuveni 60 grādu leņķī.
 Grīdas tīrīšanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un at-
pakaļ ar tādu ātrumu, kā strādājot ar putekļsūcēju.
 Ļoti lielu netīrumu gadījumā ierīci lēnām slidiniet pa
grīdu.
 Piegādes komplektā ir iekļauts pelēkas un dzelte-
nas krāsas veltņu pāris: abu veltņu pāru funkcijas ir
vienādas, bet tos var izmantot dažādās tīrīšanas
vietās (atšķirīgas krāsas, piem., virtuvei un vannas
istabai).
Darba uzsākšana
IEVĒRĪBAI
Tiklīdz ierīce tiek ieslēgta, tīrīšanas rullīši sāk griezties.
Lai ierīce nepārvietotos pati no sevis, jāpietur rokturis.
Pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni
un netīrā ūdens tvertne ir ievietota ierīcē.
Attēls
 Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.
Attēls
 Ātrākai rullīšu samitrināšanai tīrīšanas stāvvietā ie-
pildiet 50 ml tīra ūdens, izmantojot mērtrauku.
 Ieslēdziet ierīci un stāvvietā uz 5 sek. iedarbiniet.
Tad ierīcei ir optimāls mitrums, lai varētu veikt ātru
tīrīšanu.
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Aiz nešanas roktura izņemiet ierīci no tīrīšanas
stāvvietas un noliekiet uz zemes.
 Pieturiet ierīci aiz roktura.
Attēls
 Aparātu ieslēdziet ar ieslēgšanas/izslēgšanas slē-
dzi.
202
Tīrīšanas šķidruma uzpildīšana
IEVĒRĪBAI
Pirms tīrā ūdens tvertnes piepildīšanas, lūdzu, iztukšo-
jiet netīrā ūdens tvertni. Tādējādi var izvairīties no netīrā
ūdens tvertnes pārplūdes.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
Attēls
 Turot aiz roktura, izņemiet tīrā ūdens tvertni no ie-
rīces.
Attēls
 Atveriet tvertnes aizslēgu.
 Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu
krāna ūdeni.
 Pēc vajadzības pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas
līdzekli.
 Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX" iezīmi.
 Aizvērt tvertnes vāciņu.
Attēls
 Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.
Tīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.
Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana
IEVĒRĪBAI
Lai netīrā ūdens tvertne nepārplūstu, regulāri jāpārbau-
da ūdens līmenis. Nedrīkst pārsniegt „MAX" iezīmi.
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
Attēls
 Turiet netīro ūdens tvertni aiz apakšējās roktura līs-
tes, vienlaikus spiežot augšējo roktura līsti ar īkšķi
uz leju.
Attēls
 Izņemiet netīrā ūdens tvertni.
Attēls
 Noņemiet netīrā ūdens tvertnes vāku.
 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
 Atkarībā no netīrumu daudzuma vāku / separatoru
un netīrā ūdens tvertni izmazgājiet ar krāna ūdeni.
 Uzlieciet netīrā ūdens tvertnes vāku.
Vākam stingri jāturas uz netīrā ūdens tvertnes.
Attēls
 Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.
Netīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.
Darba pārtraukšana
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
IEVĒRĪBAI
Stabilitātes nolūkā darba pārtraukumu laikā ierīci vien-
mēr ievietojiet tīrīšanas vai novietošanas stāvvietā. Ne-
pietiekamas stabilitātes dēļ ierīce var apgāzties, kā re-
zultātā izplūstu šķidrums, kas var sabojāt grīdas segu-
mu.
– 9
LV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: