Download  Print this page

Advertisement

Bendrieji nurodymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Nurodymai dėl saugos. . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Prietaiso aprašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Naudojimo pradžia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Priežiūra ir aptarnavimas. . . . . . . . . . . . . . . . LT
Pagalba gedimų atveju . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Bendrieji nurodymai
Prieš pirmą kartą pradedant naudotis
prietaisu, būtina atidžiai perskaityti va-
dovą, juo vadovautis ir saugoti, kad juo
galima būtų naudotis vėliau arba per-
duoti naujam savininkui.
Naudojimas pagal paskirtį
Grindų valiklį naudokite tik privačių namų kietoms grin-
dų dangoms valyti ir tik kietoms grindims su vandeniui
atsparia danga.
Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pvz., neapdorotų
kamštinių grindų (drėgmė gali įsigerti ir pažeisti grindis).
Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms,
akmeniui, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui
bei visoms drėgmei jautrioms grindų dangoms valyti.
Aplinkos apsauga
Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Ne-
išmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atlieko-
mis, bet atiduokite jas perdirbimui.
Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antri-
niam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, to-
dėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.
Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitin-
kamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.
Elektros ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna da-
lių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas
pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai.
Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios dalys
būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžia-
ma šalinti su buitinėmis atliekomis.
Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite
adresu:
www.kaercher.com/REACH
Komplektacija
Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant
pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos prietaiso
detalės.
Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų,
praneškite apie tai pardavėjui.
Atsarginės dalys
Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, taip
užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patiki-
mai ir be trikčių.
Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia:
www.kaercher.com.
206
Turinys
Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nu-
5
statytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus
5
garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemoka-
8
mai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos me-
8
džiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų ša-
8
linimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klien-
9
tų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį
10
kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)
11
12
Simboliai ant prietaiso
DĖMESIO
Vykdant valymo darbus negalima viršyti ne-
švaraus vandens talpyklos ženklo „MAX".
Laikykitės šių reikalavimų:
1.
Pirmiausiai reikia ištuštinti nešvaraus van-
dens talpyklą.
2.
Tada reikia pripildyti švaraus vandens tal-
pyklą.
Nurodymai dėl saugos
– Be naudojimo instrukcijoje
pateikiamų nurodymų taip pat
reikia laikytis bendrųjų įstaty-
mus leidžiančiųjų institucijų
nurodymų dėl nelaimingų at-
sitikimų prevencijos ir sau-
gos.
– Ant prietaiso pritvirtintos len-
telės su įspėjimais ir instrukci-
jomis pateikia svarbius nuro-
dymus dėl saugios prietaiso
eksploatacijos.
– 5
LT
Garantija

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: