Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Generelle merknader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Feilretting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Generelle merknader
Les og følg denne originale bruksan-
visningen før første gangs bruk av en-
heten og oppbevar den til senere bruk
eller overlevering til neste eier.
Forskriftsmessig bruk
Gulvrengjøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring
av vannfaste, harde gulv i privathusholdninger.
Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann,
som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn
og skade gulvet).
Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fli-
ser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle
gulvbelegg som tåler vann.
Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke
kast emballasjen i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer
som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhen-
des i egnede innsamlingssystemer.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte de-
ler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø
ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er
imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Ap-
parater merket med dette symbolet skal ikke kastes i
husholdningsavfallet.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:
www.kaercher.com/REACH
Leveringsomfang
Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du
pakker ut.
Ved manglende tilbehør eller ved transportskader,
vennligst informer forhandleren.
Reservedeler
Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på
www.kaercher.com.
70
Innhold
Miljøvern
Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
5
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
5
landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i
8
garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material-
8
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
8
ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din
8
forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
9
(Se adresse på baksiden)
10
Symboler på maskinen
11
OBS
Under rengjøringsarbeidene må merket
"MAX" på bruktvanntanken ikke overskri-
des.
Vennligst pass på følgende fremgangsmå-
te:
1.
Tøm først bruktvanntanken.
2.
Fyll deretter renvanntanken.
Sikkerhetsanvisninger
– I tillegg til anvisningene i
bruksveiledningen, må det
tas hensyn til lokale, generel-
le forskrifter vedrørende sik-
kerhet og forebygging av
ulykker.
– Advarsel- og henvisningsskilt
som er anbrakt på apparatet
gir viktig informasjon for en
farefri drift.
FARE
Anvisning om en umiddelbar tru-
ende fare som kan føre til store
personskader eller til død.
ADVARSEL
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til store
personskader eller til død.
– 5
NO
Garanti
Risikotrinn

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: