Download  Print this page

Advertisement

 Använd inte maskinen när
den har fallit ner tidigare, när
den har synliga skador eller
när den är otät.
VARNING
 Aggregatet får inte användas
av barn eller personer som
inte har tillräcklig kunskap.
 Denna apparat är ej avsedd
att användas av personer
med begränsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, såvida de
inte befinner sig under upp-
sikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan
person om hur apparaten ska
användas och har förstått vil-
ka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
 Barn får inte leka med appa-
raten.
 Barn ska hållas under uppsikt
för att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
 Håll maskinen borta från barn
medan den är påslagen eller
när den ännu inte har svalnat.
 Använd eller förvara bara ma-
skinen enligt beskrivningen
resp. bilden!
FÖRSIKTIGHET
 Säkerställ innan all typ av ar-
bete med eller på maskinen
dess stabilitet för att undvika
olyckor eller sakskador på
grund av att maskinen faller
omkull.
 Häll aldrig lösningsmedel,
vätskor som innehåller lös-
ningsmedel eller outspädda
syror (t.ex. rengöringsmedel,
bensin, förtunning och ace-
ton) i vattentanken eftersom
de angriper materialet i ma-
skinen.
 Lämna aldrig maskinen utan
uppsikt så länge som den är i
drift.
 Håll kroppsdelar (t.ex. hår,
fingrar) borta från de roteran-
de rengöringsvalsarna.
 Skydda händerna när sughu-
vudet rengörs eftersom du
kan skada dig på vassa före-
mål (t.ex. splitter).
OBSERVERA
 Starta bara maskinen när
färskvattentanken och smuts-
vattentanken är insatta.
 Sug inte upp vassa eller stora
föremål (t.ex. glasbitar, små-
sten, leksaker) med maski-
nen.
 Fyll inte på ättiksyra, avkalk-
ningsmedel, eteriska oljor el-
ler liknande i färskvattentan-
ken. Se även till att sådana
ämnen inte sugs upp.
 Ventilationshålen på maski-
nen får inte vara blockerade.
 Använd bara maskinen på
hårda golv med vattenfast yta
(t.ex. lackad parkett, emalje-
rad klinker, linoleum).
 Maskinen är inte lämplig för
rengöring av mattor och hel-
täckningsmattor.
– 7
SV
79

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: