Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Laitetta ei saa käyttää, jos se
on aikaisemmin pudonnut,
näkyvästi vaurioitunut tai
epätiivis.
VAROITUS
 Lapset tai henkilöt, jotka eivät
ole saaneet opastusta asi-
aan, eivät saa käyttää laitetta.
 Laitetta eivät saa käyttää sel-
laiset henkilöt, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistimukselli-
set tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen käyttämiseen
tarvittavaa kokemusta ja/tai
tietoa, paitsi jos heidän turval-
lisuudestaan vastaava henki-
lö valvoo heitä tai on antanut
heille laitteen käyttämiseen
tarvittavat ohjeet.
 Lapset eivät saa leikkiä lait-
teen kanssa.
 Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät
leiki laitteella.
 Pidä laite etäällä lapsista, kun
se on kytkettynä päälle tai ei
ole vielä jäähtynyt.
 Käytä ja säilytä laitetta vain
kuvausten tai kuvien mukai-
sesti!
VARO
 Varmista ennen laitteen jo-
kaista käyttämistä tai siihen
kohdistuvaa toimenpidettä,
että laite seisoo kantavalla
alustalla tukevasi paikallaan,
jotta vältytään laitteen kaatu-
misen aiheuttamilta onnetto-
muuksilta tai vaurioilta.
 Älä koskaan täytä liuottimia,
liuotinpitoisia nesteitä tai lai-
mentamattomia happoja vesi-
säiliöön (esim. puhdistusai-
neita, bensiiniä, maaliohen-
teita tai asetonia), koska ne
syövyttävät laitteessa käytet-
tyjä materiaaleja.
 Älä koskaan jätä laitetta val-
vomatta niin kauan, kun se on
käytössä.
 Pidä ruumiinosat (esim. hiuk-
set, sormet) kaukana pyöri-
vistä puhdistusteloista.
 Suojaa käsiäsi imupään puh-
distuksen aikana, koska on
olemassa loukkaantumisvaa-
ra terävien esineiden (esim.
sirpaleiden) johdosta.
HUOMIO
 Kytke laite päälle vain, kun
puhdasvesisäiliö ja likavesi-
säiliö on asetettu paikoilleen.
 Laitteella ei saa imuroida mi-
tään teräviä tai suurempia
esineitä (esim. sirpaleita, pie-
niä kiviä, leikkikalujen osia).
 Etikkahappoa, kalkinpoistoai-
neita, eteerisiä öljyjä tai muita
sellaisia aineita ei saa täyttää
puhdasvesisäiliöön. Samoin
on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että tällaisia aineita ei
imuroida.
 Laitteen tuuletusaukkoja ei
saa peittää.
 Laitetta saa käyttää vain ko-
ville lattioille, joissa on veden-
kestävä pinta (esim. lakattu
parketti, emaloidut kaakelit,
linoleumi).
– 7
FI
87

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: