Download  Print this page

Advertisement

 Daha önceden yere düşmüş-
se, görülür şekilde hasarlıysa
veya sızdırıyorsa cihazı kul-
lanmayın.
UYARI
 Cihaz çocuklar veya eğitimsiz
kişiler tarafından kullanılma-
malıdır.
 Bu cihaz, güvenlikten sorum-
lu bir kişinin gözetimi altında
veya cihazın nasıl kullanılma-
sı gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya
çıkan tehlikeler hakkında tali-
matlar almış olmayan kısıtlı fi-
ziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan kişiler
tarafından kullanım için üretil-
memiştir.
 Çocuklar cihazla oynamama-
lıdır.
 Cihazla oynamamalarını sağ-
lamak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
 Açık olduğu veya soğumamış
olduğu sürece cihazı çocuk-
lardan uzak tutun.
 Cihazı sadece açıklamaya
veya şekle uygun olarak ça-
lıştırın veya depolayın!
TEDBIR
 Cihazla veya cihazdaki tüm
çalışmalardan önce, cihazın
devrilmesi nedeniyle kazaları
ya da hasarları önlemek için
devrilme emniyetinin sağlan-
mış olduğundan emin olun.
 Cihaza zarar verebilecekleri
için çözücü madde, çözücü
madde içeren sıvılar veya in-
celtilmemiş asitleri (ör. temiz-
leme maddeleri, benzin, boya
inceltici ve aseton) kesinlikle
su deposuna doldurmayın.
 Cihaz çalışır durumdayken ci-
hazı hiçbir zaman gözetimsiz
durumda bırakmayın.
 Uzuvları (örn. saç, parmak)
dönen temizlik silindirlerinden
uzakta tutun.
 Vakum kafasının temizliği sı-
rasında keskin cisimler (örn.
kıymık) nedeniyle yaralanma
tehlikesinden dolayı elleri ko-
ruyun.
DIKKAT
 Cihazı sadece temiz su depo-
su ve kirli su deposu takılı ol-
duğunda çalıştırın.
 Cihazla keskin ya da büyük
cisimler (örn. cam kırıkları,
çakıl taşları, oyuncak parça-
ları) emilmelidir.
 Temiz su deposuna asetik
asit, kireç giderme maddeleri,
uçucu yağlar ya da benzer
maddeleri doldurmayın. Aynı
şekilde bu maddelerin emil-
memesine de dikkat edin.
 Cihazın havalandırma delik-
leri bloke edilmemelidir.
 Cihazı sadece kaplaması
suya dayanıklı (örn. cilalı par-
ke, emaye fayanslar, linol-
yum) sert zeminlerde kulla-
nın.
 Cihazı halı ya da halı zeminin
temizliği için kullanmayın.
– 7
TR
103

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: