Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Splošna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Opis naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Montaža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Začetek uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Vzdrževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Pomoč pri motnjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Splošna navodila
Pred prvo uporabo naprave preberite
ta originalna navodila za uporabo, jih
upoštevajte in shranite za morebitno
kasnejšo uporabo ali za naslednjega
lastnika.
Namenska uporaba
Talni čistilnik uporabljajte izključno za čiščenje trdih tal
v zasebnem gospodinjstvu in samo na vodoodpornih tr-
dih tleh.
Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. oblog
iz neobdelane plute (vlaga lahko prodre in poškoduje
tla).
Naprava je primerna za čiščenje PVC, linoleja, ploščic,
kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata ter
vseh oblog, ki niso občutljive na vodo.
Varstvo okolja
Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da em-
balaže ne odlagate med gospodinjski odpad,
pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.
Stare naprave vsebujejo pomembne materiale,
ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato
stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbi-
ralnih sistemov.
Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestav-
ne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju
med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje
ljudi in okolje. Ti sestavni deli so kljub temu pomembni
za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem
simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpad-
ke.
Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH
Dobavni obseg
Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži.
Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vse-
bine.
Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obve-
stite Vašega prodajalca.
Nadomestni deli
Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nado-
mestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delova-
nje naprave.
Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na
www.kaercher.com.
134
Kazalo
V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa
5
naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na na-
5
pravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak,
8
v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru
8
uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrni-
8
te na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.
8
(naslov glejte na hrbtni strani)
10
11
12
POZOR
Med čiščenjem ne sme biti presežena
oznaka „MAX" na rezervoarju za umazano
vodo.
Upoštevajte naslednjei postopek:
1.
Najprej izpraznite rezervoar za umazano
vodo.
2.
Nato napolnite rezervoar za čisto vodo.
Varnostna navodila
– Poleg opozoril v navodilu za
obratovanje se morajo upo-
števati splošni varnostni
predpisi in predpisi zakono-
dajalca o preprečevanju ne-
sreč.
– Opozorilni napisi in napotki
na napravi dajajo pomembne
nasvete za varno obratova-
nje.
Stopnje nevarnosti
NEVARNOST
Opozorilo na neposredno nevar-
nost, ki vodi do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
OPOZORILO
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do težkih
telesnih poškodb ali smrti.
– 5
SL
Garancija
Simboli na napravi

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: