Download  Print this page

Advertisement

Sisukord
Üldmärkusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Ohutusalased märkused . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Seadme osad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Paigaldamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Kasutuselevõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Käitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Korrashoid ja tehnohooldus. . . . . . . . . . . . . . ET
Abi häirete korral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Üldmärkusi
Enne seadme esmakordset kasutuse-
levõttu lugege läbi originaalkasutusju-
hend, toimige sellele vastavalt ja hoid-
ke see hilisema kasutamise või uue
omaniku tarbeks alles.
Sihipärane kasutamine
Kasutage põrandapuhastajat eranditult kõvade põran-
date puhastamiseks eramajapidamises ja ainult vee-
kindlatel kõvadel põrandatel.
Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt
töötlemata korkpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja
põrandat kahjustada).
Seade sobib PVC, linoleumi, plaatide, kivi, õlitatud ja
vahatatud parketi, laminaadi ning kõigi vee suhtes mit-
tetundlike põrandakatete puhastamiseks.
Keskkonnakaitse
Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun
ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka,
vaid suunake need taaskasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid
materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Pa-
lun likvideerige vanad seadmed seetõttu vasta-
vate kogumissüsteemide kaudu.
Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisaldub tihti
komponente, mis võivad valesti ümber käies või vale
jäätmekäitluse korral olla ohuks inimeste tervisele ja
keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nõue-
tekohaseks tööks hädasti vaja. Selle sümboliga tähista-
tud seadmeid ei tohi panna olmeprügi hulka.
Märkusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:
www.kaercher.com/REACH
Tarnekomplekt
Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil.
Kontrollige lahti pakkides paki sisu.
Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral
teatage palun kaupmehele.
Varuosad
Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi,
mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.
Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt
www.kaercher.com.
Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud
5
garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvalda-
5
me garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või
8
valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda
8
müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esi-
8
tades ostu tõendava dokumendi.
8
(Aadressi vt tagaküljelt)
9
Seadmel olevad sümbolid
11
11
TÄHELEPANU
Puhastustööde ajal ei tohi ületada musta
vee paagi tähistust „MAX".
Palun toimige järgmiselt:
1.
Kõigepealt tühjendage musta vee paak.
2.
Seejärel täitke puhta vee paak.
Ohutusalased märkused
– Lisaks käesolevas kasutusju-
hendis toodud märkustele tuleb
järgida ka seadusandja üldisi
ohutusalaseid ja õnnetusjuhtu-
mite vältimise eeskirju.
– Seadmele paigaldatud hoia-
tus- ja teavitussildid edasta-
vad tähtsat infot seadmega
ohutuks töötamiseks.
Ohuastmed
OHT
Osutab vahetult ähvardavale
ohule, mis võib põhjustada tõsi-
seid kehavigastusi või lõppeda
surmaga.
HOIATUS
Osutab võimalikule ohtlikule olu-
korrale, mis võib põhjustada tõ-
siseid kehavigastusi või lõppeda
surmaga.
– 5
ET
Garantii
191

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: