Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rensning af sugehovedet
BEMÆRK
Hvis det er meget snavset eller hvis der er kommet små-
dele (f.eks. sten, splinter) ind i sugehovedet, skal det
renses. Disse smådele forårsager en klaprende lyd un-
der arbejdet eller tilstopper sugekanalerne og reducerer
sugekapaciteten.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Fjern rengøringsvalserne.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".
Figur
 Tryk på sugehovedets lås.
 Tag sugehovedets afdækning af.
 Rens sugehovedets afdækning under rindende vand.
 Fjern om nødvendigt fastsiddende partikler fra suge-
kanalerne og slidserne i sugehovedets afdækning.
 Rengør apparatets sugehoved med en fugtig klud.
 Fastgør sugehovedets afdækning på sugehovedet.
Figur
 Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholde-
ren.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".
Rengøring af snavsevandsbeholderen
BEMÆRK
Snavsevandsbeholderen skal rengøres jævnligt, så af-
strygeren ikke tilstoppes af støv og snavs eller der sæt-
ter sig snavs fast i beholderen.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
til
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholde-
ren med rent vand.
 Snavsevandsbeholderen kan også rengøres i op-
vaskemaskinen.
Figur
 Anbring snavsevandsbeholderen med låg i appara-
tet igen efter rengøringen.
Rengørings- og plejemiddel
BEMÆRK
Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan
beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.
OBS
Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra
KÄRCHER til gulvrengøring.
 Overhold producentens mængdeangivelser ved
doseringen af rengørings- og plejemidler.
 Fyld først friskvandsbeholderen med vand og der-
efter med rengørings- eller plejemiddel for at undgå
skumdannelse.
 Undlad at fylde beholderen helt op, så der er plads
til mængden af rengørings- eller plejemiddel og
"MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke
overskrides.
68
Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan af-
hjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde el-
ler ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende
dig til den autoriserede kundeservice.
Manglende fugtning af valser med friskvand
Filterindsats er ikke sat i.
Figur
 Fjern ferskvandsbeholderen, og sæt filterindsatsen
i med stiften opad.
Filterindsatsen er vendt forkert.
 Fjern filterindsatsen, og sæt den i med stiften opad.
Sugeslangen er tilstoppet på grund af oplagring af
snavs.
 Fjern forsigtigt sugeslanger fra sugehovedet og
grundenheden.
 Læg sugeslanger i koldt vand i 10-20 minutter.
 Rengør sugeslanger med en skarp genstand og/el-
ler under rindende vand.
Apparatet opsuger ikke snavs
Ikke mere vand i vandtanken
 Påfyld vand, når kedlen er afkølet.
Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.
 Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i appara-
tet.
Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.
Figur
 Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsval-
serne helt i bund på valseholderen.
Rengøringsvalserne er snavsede eller slidte.
 Rengør rengøringsvalserne.
eller
 Udskift rengøringsvalserne.
Valserne drejer ikke
Valserne blokeres.
Figur
 Fjern valserne, og kontrollér, om en genstand eller
netkablet sidder fast i valserne.
Raslende lyd ved tilkobling
Valserne er for tørre.
 Fugt valserne, hhv. fugt maskinen med 200 ml
vand i parkeringsstationen.
Klaprende lyd i sugehovedet
Smådele (f.eks. sten eller splinter) befinder sig i suge-
hovedet.
Figur
 Tag sugehovedets afdækning af, og rengør suge-
hovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".
Sugekapacitet reduceres
Sugekanalerne og slidserne på sugehovedet er tilstop-
pede.
Figur
 Tag sugehovedets afdækning af, og rengør suge-
hovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".
– 11
DA
Hjælp ved fejl

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: