Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Ved anvendelse af dampren-
seren i fareområder skal de
relevante sikkerhedsforskrif-
ter overholdes.
 Renseren må ikke bruges,
hvis den før enten er faldet
ned, er tydeligt beskadiget el-
ler utæt.
ADVARSEL
 Højtryksrenseren må ikke an-
vendes af børn eller af perso-
ner, der ikke er blevet instrue-
ret i brugen.
 Apparatet er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (in-
klusive børn), hvis fysiske,
sensoriske eller åndelige ev-
ner er indskrænket eller af
personer med manglende er-
faring og/eller kendskab med
mindre disse personer over-
våges af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulte-
rende farer.
 Børn må ikke lege med appa-
ratet.
 Børn skal være under opsyn
for at sørge for, at de ikke le-
ger med maskinen.
 Opbevar renseren utilgænge-
ligt for børn så længe den er
tændt eller ikke helt kølet af.
 Maskinen bør kun bruges og
opbevares iht. beskrivelsen,
hhv. figuren!
64
FORSIGTIG
 Inden der arbejdes med eller
ved maskinen, skal det sik-
res, at maskinen står stabilt
for at forhindre ulykker eller
beskadigelser/kvæstelser
ved at maskinen vælter.
 Hæld aldrig opløsningsmid-
ler, væsker, der indeholder
opløsningsmidler eller ufor-
tyndede syrer (f.eks. rengø-
ringsmidler, benzin, farve-
fortynder og acetone) i vand-
beholderen, da de angriber
materialerne i apparatet.
 Lad aldrig damprenseren
være uden opsyn, mens den
er i drift.
 Hold legemsdele (f.eks. hår,
fingre) væk fra de roterende
rengøringsvalser.
 Beskyt hænderne under ren-
gøring af sugehovedet, da
der er fare for tilskadekomst
pga. spidse genstande (f.eks.
splinter).
BEMÆRK
 Tænd kun for apparatet, når
friskvandsbeholderen og
snavsevandsbeholderen er
sat i.
 Der må ikke opsuges skarpe
eller større genstande (f.eks.
glasskår, små sten, legetøjs-
dele) med apparatet.
 Eddikesyre, afkalkningsmid-
ler, æteriske olier eller lignen-
de stoffer må ikke fyldes i
friskvandsbeholderen. Undgå
også at opsuge disse stoffer.
– 7
DA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: