Download  Print this page

Advertisement

İçindekiler
Genel bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Cihaz tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Arızalarda yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Genel bilgiler
Cihazın ilk kullanımından önce bu oriji-
nal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kı-
lavuza göre davranın ve daha sonra
kullanım veya cihazın sonraki sahiple-
rine vermek için bu kılavuzu saklayın.
Kurallara uygun kullanım
Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin
temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üze-
rinde kullanın.
Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya duyarlı kap-
lamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine za-
rar verebilir).
Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağlanmış ve cilalan-
mış parke, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer
kaplamalarının temizliğine uygundur.
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Am-
balaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yeri-
ne lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gön-
derin.
Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemi-
ne tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski ci-
hazları lütfen öngörülen toplama sistemleri ara-
cılığıyla imha edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıl-
dıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde in-
san sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler
içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu
bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlen-
miş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemeli-
dir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz ad-
res:
www.kaercher.com/REACH
Teslimat kapsamı
Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde göste-
rilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik
olup olmadığını kontrol ediniz.
Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye
hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
Yedek parçalar
Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar
kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini
garantilerler.
Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-
mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş
5
garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazı-
5
nızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-
8
tim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak
8
karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı ge-
8
rektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlik-
9
te satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize baş-
10
vurunuz.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)
11
12
Cihazdaki semboller
DIKKAT
Temizlik çalışmaları sırasında kirli su depo-
sunda "MAX" işareti aşılmamalıdır.
Lütfen aşağıdaki yönteme uyun:
1.
Önce kirli su deposunu boşaltın.
2.
Ardından temiz su deposunu doldurun.
Güvenlik uyarıları
– Kullanım kılavuzundaki uyarı-
ların yanında yerel yönetimin
belirlediği güvenlik ve kaza
önleme talimatları dikkate
alınmalıdır.
– Cihazın üzerindeki uyarı ve
bilgi tabelaları tehlikesiz kul-
lanım için önemli bilgiler verir.
Tehlike kademeleri
TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlikeye yönelik uyarı.
UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olabilecek olası
tehlikeli bir duruma yönelik uya-
rı.
– 5
TR
Garanti
101

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: