Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Droša lietošana
BĪSTAMI
 Lietotāja pienākums ir ierīci
izmantot atbilstoši noteiku-
miem. Viņam jāņem vērā vie-
tējie apstākļi un, strādājot ar
ierīci, jāseko, vai tuvumā nav
cilvēku.
 Ierīci aizliegts izmantot sprā-
dzienbīstamās zonās.
 Izmantojot aparātu bīstama-
jās zonās, jāievēro atbilstošie
darba drošības noteikumi.
 Neizmantojiet aparātu, ja tas
pirms tam ir nokritis, ir redza-
mi bojāts vai neblīvs.
BRĪDINĀJUMS
 Ar aparātu nedrīkst strādāt
bērni vai neapmācītas perso-
nas.
 Šis aparāts nav paredzēts, lai
to lietotu personas ar ierobe-
žotām fiziskām, sensoriskām
un garīgām spējām vai perso-
nas, kurām nav pieredzes un/
vai zināšanu, ja vien viņas uz-
rauga par drošību atbildīgā
persona vai tā dod instrukci-
jas par to, kā jālieto aparāts.
 Bērni nedrīkst spēlēties ar ie-
rīci.
 Uzraugiet bērnus, lai pārlieci-
nātos, ka tie nespēlējas ar ie-
rīci.
 Kamēr aparāts ir ieslēgts vai
vēl nav atdzisis, glabājiet to
bērniem nepieejamā vietā.
 Lietojiet un uzglabājiet aparā-
tu tikai saskaņā ar aprakstu
vai attēlu!
200
UZMANĪBU
 Pirms jebkuriem darbiem ar
ierīci, nodrošiniet stabilu no-
vietojumu, lai novērstu nega-
dījumus un bojājumus, ko
rada ierīces apgāšanās.
 Nekādā gadījumā ūdens
tvertnē nepildiet šķīdinātājus,
šķīdinātāju saturošus šķidru-
mus vai neatšķaidītas skābes
(piem., tīrīšanas līdzekļus,
benzīnu, krāsu šķīdinātājus
un acetonu), jo tie bojā ierīcē
izmantotos materiālus.
 Kamēr vien ierīce darbojas,
neatstājiet to bez uzraudzī-
bas.
 Sargiet ķermeņa daļas
(piem., matus, pirkstus) no
rotējošajiem tīrīšanas rullī-
šiem.
 Pasargājiet rokas, veicot sūk-
šanas galvas tīrīšanu, jo ie-
spējams gūt savainojumus ar
asiem priekšmetiem (piem.,
šķembām).
IEVĒRĪBAI
 Ierīci ieslēdziet tikai tad, kad
tīrā ūdens tvertne un netīrā
ūdens tvertne ir ievietotas.
 Ar ierīci nedrīkst uzsūkt asus
vai lielākus priekšmetus
(piem., lauskas, oļus, rotaļlie-
tu daļas).
 Tīrā ūdens tvertnē neiepildiet
etiķskābi, atkaļķošanas lī-
dzekli, ēteriskās eļļas vai lī-
dzīgas vielas. Tāpat pārlieci-
nieties, ka šādas vielas netiek
iesūktas.
– 7
LV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: