Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Čištění sací hlavy
POZOR
Při silném znečištění nebo pokud se do sací hlavy do-
stanou části (např. kameny, střepy), musí se hlava vy-
čistit. Tyto části vyvolávají při práci klapavý zvuk nebo
ucpou sací kanály a snižují sací výkon.
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Ilustrace
 Sejměte čisticí válce.
Viz kapitolu „Čištění válců".
Ilustrace
 Stiskněte blokování sací hlavy.
 Sejměte kryt sací hlavy.
 Kryt sací hlavy vyčistěte pod tekoucí vodou.
 V případě potřeby zbavte sací kanály a drážky kry-
tu sací hlavy usazených částic.
 Očistěte sací hlavu přístroje vlhkým hadrem.
 Připevněte kryt sací hlavy na sací hlavu.
Ilustrace
 Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku vál-
ců.
Viz kapitolu „Čištění válců".
Čištění nádrže na špinavou vodu
POZOR
Aby se odlučovač neucpal prachem a nečistotami nebo
pokud se nečistoty usazují v nádrži, musí se nádrž na
špinavou vodu pravidelně čistit.
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
Ilustrace
Ilustrace
 Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vo-
du".
 Víko/odlučovač a nádrž na špinavou vodu vyčistěte
vodou z vodovodního řádu.
 Nádrž na špinavou vodu je možné čistit i v myčce.
Ilustrace
 Po vyčištění nasaďte nádrž na špinavou vodu s ví-
kem zpět do přístroje.
Čisticí a ošetřovací prostředky
POZOR
Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků
může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.
Upozornění
Podle potřeby používejte k čištění podlah čisticí nebo
ošetřovací prostředky KÄRCHER.
 Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků
dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
 Aby se předešlo tvorbě pěny, naplňte nádrž na čis-
tou vodu nejprve vodou a pak čisticími nebo ošet-
řovacími prostředky.
 Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX" v ná-
drži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě
místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřo-
vacích prostředků.
132
Pomoc při poruchách
Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete
odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě
nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se
laskavě obrat'te na autorizovanou servisní službu firmy
Kärcher.
Neprobíhá zvlhčování válce čerstvou vodou
Není vložena filtrační vložka.
Ilustrace
 Vyjměte nádrž na čistou vodu a nasaďte filtrační
vložku kolíkem nahoru.
Filtrační vložka je vložena obráceně.
 Vyjměte filtrační vložku a nasaďte ji kolíkem naho-
ru.
Sací hadice je ucpaná usazenou nečistotou.
 Opatrně sejměte sací hadici ze sací hlavy a základ-
ního zařízení.
 Ponořte sací hadice na 10–20 minut do studené
vody.
 Vyčistěte sací hadice tupým předmětem a/nebo
pod tekoucí vodou.
Přístroj nezachycuje nečistoty
Ve vodní nádrži není voda.
 Doplňte vodu
Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.
 Nádrž na čistou vodu nasaďte tak, aby seděla pev-
ně v přístroji.
Chybějí čisticí válce nebo nejsou správně nasazené.
Ilustrace
 Nasaďte čisticí válce popř. je zašroubujte až na do-
raz do držáku válců.
Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.
 Vyčistěte čisticí válce.
nebo
 Vyměňte čisticí válce.
Válce jsou blokované.
Ilustrace
 Vyjměte válce a zkontrolujte, zda v nich neuvázl
nějaký předmět nebo síťový kabel.
Hlasité drnčení při zapínání
Válce jsou příliš suché.
 Navlhčete válce, resp. zvlhčete přístroj 200 ml
vody v parkovací stanici.
Klapavý zvuk v sací hlavě
V sací hlavě jsou částice (např. kameny nebo střepy).
Ilustrace
 Sejměte kryt sací hlavy a vyčistěte sací hlavu.
Viz kapitolu „Čištění sací hlavy".
Snížení sacího výkonu
Sací kanály a drážky sací hlavy jsou ucpané.
Ilustrace
 Sejměte kryt sací hlavy a vyčistěte sací hlavu.
Viz kapitolu „Čištění sací hlavy".
– 11
CS
Válce se netočí.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: