Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rysunek
 Zdjąć pokrywę zbiornika brudnej wody.
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
 W zależności od poziomu zabrudzenia wyczyścić
pokrywę/separator i zbiornik brudnej wody wodą z
kranu.
 Założyć pokrywę na zbiornik brudnej wody.
Pokrywa musi być prawidłowo zamontowana na
zbiorniku brudnej wody.
Rysunek
 Włożyć zbiornik brudnej wody do urządzenia.
Zbiornik brudnej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
Przerwanie pracy
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
UWAGA
Aby urządzenie nie straciło równowagi podczas przerw
w pracy należy zawsze wkładać je do stacji czyszczącej
lub dokującej. W przypadku niedostatecznej równowagi
urządzenie może się przewrócić i rozlać ciecze, które
mogą uszkodzić podłogę.
Wyłączanie urządzenia
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
UWAGA
Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie przez płu-
kanie.
Patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia przez płuka-
nie".
Rysunek
 Całkowicie opróżnić urządzenie.
Rysunek
do
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy".
 Jeśli w zbiorniku świeżej wody lub stacji czyszczą-
cej znajduje się jeszcze woda, należy ją wylać.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Nawinąć kabel sieciowy na hak kablowy.
 Zamocować kabel sieciowy opaską.
Przechowywanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na
czas przechowywania urządzenia należy całkowicie
opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.
Rysunek
 Przenieść urządzenie w miejsce składowania przy
użyciu uchwytu nośnego.
Rysunek
 Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w
stację czyszczącą.
 Przechowywać urządzenie w suchym pomieszcze-
niu.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie urządzenia przez płukanie
UWAGA
Po zakończeniu pracy należy zawsze przepłukać urzą-
dzenie przy użyciu stacji czyszczącej i świeżej wody.
Dzięki temu procesowi urządzenie zostanie optymalnie
wyczyszczone, co zapobiegnie zbieraniu się zanie-
czyszczeń i bakterii lub gromadzeniu nieprzyjemnych
zapachów w urządzeniu.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
 W celu przeprowadzenia procesu płukania nalać
do zbiornika świeżej wody trochę zimnej lub letniej
wody wodociągowej, tak aby całkowicie wyczyścić
kanały ssawne i szczeliny głowicy ssącej z pozo-
stałości środka czyszczącego.
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
Rysunek
 Wyjąć i opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody".
 Wlać 200 ml wody przy pomocy miarki.
 Napełnić stację czyszczącą wodą.
 W razie potrzeby podczas procesu płukania można
dodać odpowiednie środki czyszczące i pielęgna-
cyjne KÄRCHER.
 W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządze-
nia (Wł./Wył.).
 Pozwolić urządzeniu pracować przez 30-60 se-
kund, aż woda zostanie całkowicie odessana ze
stacji czyszczącej.
Tym samym proces płukania zostaje zakończony.
Wskazówka
Im dłużej urządzenie jest włączone, tym mniej wilgoci
pozostaje w wałkach czyszczących.
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
 Jeśli w zbiorniku świeżej wody znajduje się jeszcze
woda, należy wyjąć i opróżnić zbiornik.
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy".
 Jeśli w stacji czyszczącej znajduje się jeszcze wo-
da, należy ją wylać.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Nawinąć kabel sieciowy na hak kablowy.
 Zamocować kabel sieciowy opaską.
Czyszczenie wałków
UWAGA
Przed położeniem urządzenia na podłodze w celu wyję-
cia wałków należy opróżnić zbiornik świeżej i brudnej
wody. To zapobiegnie wydostaniu się cieczy na podło-
gę ze zbiornika.
Wskazówka
W przypadku silnego zabrudzenia wałki można czyścić
oddzielnie.
– 10
PL
147

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: