Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Съдържание
Общи указания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Указания за безопасност. . . . . . . . . . . . . . . BG
Описание на уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Пускане в експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . BG
Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Грижи и поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Помощ при неизправности . . . . . . . . . . . . . BG
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Общи указания
Преди първото използване на Ва-
шия уред прочетете това оригинал-
но упътване за работа, действайте
според него и го запазете за по-къс-
но използване или за следващия
притежател.
Употреба по предназначение
Използвайте уреда за почистване на подове само за
почистване на твърди подове в частни домакинства
и само върху водоустойчиви твърди подове.
Не почиствайте чувствителни към вода настилки
като напр. необработени паркети (влагата може да
проникне и да повреди пода).
Уредът е подходящ за почистване на PVC, линоле-
ум, плочки, камък, намаслен паркет или паркет с во-
съчно покритие, ламинат, както и на всички нечувст-
вителни към вода подови настилки.
Опазване на околната среда
Опаковъчните материали могат да се ре-
циклират. Моля не хвърляйте опаковките при
домашните отпадъци, а ги предайте на вто-
рични суровини с цел повторна употреба.
Старите уреди съдържат ценни материали,
подлежащи на рециклиране, които могат да
бъдат употребени повторно. Поради това
моля отстранявайте старите уреди, използ-
вайки подходящи за целта системи за съби-
ране.
Електрическите и електронните уреди често съдър-
жат съставни части, които при неправилно боравене
или неправилно изхвърляне могат да представля-
ват потенциална опасност за човешкото здраве и за
околната среда. Въпреки това за правилната екс-
плоатация на уредите тези съставни части са необ-
ходими. Обозначените с този символ уреди не тряб-
ва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.
Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставките ще намерите
на:
www.kaercher.com/REACH
Обем на доставката
Обемът на доставка на уреда е изобразен на опа-
ковката. При разопаковане проверете дали съдър-
жанието е пълно.
При липсващи принадлежности или при транспорт-
ни щети моля уведомете Вашия търговец.
182
Използвайте само оригинални аксесоари и ориги-
5
нални резервни части, по този начин осигурявате
5
безопасната и безпроблемна експлоатация на уре-
8
да.
9
Можете да намерите информация за аксесоари и
9
резервни части на www.kaercher.com.
9
10
Във всяка страна важат гаранционните условия,
12
публикувани от оторизираната от нас дистрибутор-
13
ска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще
отстраним в рамките на гаранционния срок безплат-
но, ако се касае за дефект в материалите или при
производство. В гаранционен случай се обърнете
към дистрибутора или най-близкия оторизиран сер-
виз, като представите касовата бележка.
(Адресите ще намерите на задната страница)
Символи на уреда
ВНИМАНИЕ
По време на работите по почистване
маркировката „MAX" на резервоара за
мръсна вода не трябва да се превиша-
ва.
Моля вземете под внимание следния на-
чин на действие:
1.
Първо изпразнете резервоара за мръс-
на вода.
2.
След това напълнете резервоара за чис-
та вода.
Указания за
безопасност
– Освен указанията в това
ръководство трябва да се
спазват и общовалидните
законодателни предписа-
ния за безопасност и пред-
пазване от нещастни слу-
чаи.
– Предупредителните и ука-
зателните табелки на
уреда дават важни напът-
ствия за безопасна рабо-
та.
– 5
BG
Резервни части
Гаранция

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: