Download  Print this page

Advertisement

 Көлденең қимасы ең кемі
3x1 мм² ылғалдан
қорғалған электрлік
ұзартқыш сымдарды ғана
пайдаланыңыз
 Қуат сымы не ұзартқыш
сымдағы муфталарды тек
ылғалдан қорғанысы мен
механикалық беріктігі
сəйкес муфталарға
ауыстырыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
 Қуат сымы мен
ұзартқыштың қиылу,
қысылу, созылу жəне т.б.
нəтижесінде пайда болған
ақаулардың болмауын
қадағалау керек. Электрік
сымдарды ыстықтың,
майдың əсерінен жəне
өткір қырлардан қорғаңыз.
Қауіпсіз қолдану
ҚАУІП
 Пайдаланушы бұйымды
нысанына байланысты
қолдануы керек. Бұйыммен
жұмыс істеу кезінде
жергілікті шарттарға
назар аударуы керек,
жақында жүрген
адамдарды ескеруі қажет.
 Жарылу қаупі бар
жерлерде пайдалануға
тыйым салынады.
 Бұйымды қауіпті аймақта
қолдану кезінде тиісті
қауіпсіздік ережелерін
сақтау қажет.
 Бұйым алдында
құлатылған болса, оның
үстінде зақым белгілері
көрінсе немесе кемулер
бар болса, оны
пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ
 Балаларға немесе нұсқау
берілгенжоқ адамдарға бұл
бұйымды пайдалануға
болмайды.
 Бұл құрылғыны физикалық,
сенсорлық немесе ақыл-ой
дамуы шектелген немесе
тəжірибесі жəне/немесе
біліктілігі жоқ адамдар
білікті маманның
бақылауында болмаған
кезде немесе осы
мамандар тарапынан
бұйымды қолдану тəсілі
жəне оған қатысты
қауіптер түсіндірілмеген
кезде пайдаланбауы тиіс.
 Балаларға құрылғымен
ойнауға рұқсат бермеңіз.
 Балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермеу үшін
оларды бақылап отыру
керек.
 Бұйым өшірілмеген немесе
суымаған кезде, оны
балалардан алшақ
ұстаңыз.
 Бұйымды тек
сипаттамаға немесе
суретке сəйкес
қолданыңыз немесе
сақтаңыз!
– 7
KK
225

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: