Download  Print this page

Методи на почистване - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

 При прекъсване на работа подовата
дюза може да се постави в ръкохват-
ката.
Изключете уреда
 Изключете шалтер Разпръскване и
шалтер Засмукване.
 Издърпайте щепсела.
Изпразнете резервоара за мръсна
вода
 Ако резервоарът за мръсна вода е
пълен, да се изключат шалтер Зас-
мукване и шалтер Разпръскване.
 Да се свали капака.
 Свалете резервоара за мръсна вода
от уреда и го изпразнете.
Изпразване на резервоара за
чиста вода
 Изключете уреда.
 Задействайте за кратко лоста на огъ-
натата част за сваляне на налягане-
то.
 Отделете огънатата част от маркуча
за разпръскване/ изсмуване.
 Закачете всмукателния маркуч в ре-
зервоара за честа вода.
 Да се натисне шалтер Изсмукване за
включване на смукателната турбина.
 Изсмучете докрай резервоара за
честа вода и изключете уреда.
 Да се свали капака.
 Свалете резервоара за мръсна вода
от уреда и го изпразнете.
Промийте уреда
 Свържете огънатата част (с всмука-
телна тръба и дюза) с всмукателния
маркуч.
 Свържете куплунга на впръскващия
маркуч с огънатата част и го фикси-
райте.
 Напълнете в резервоара за чиста
вода приблизително 2 литра вода от
водопровода.
Не добавяйте почистващ препа-
рат.
 Натиснете прекъсвач Пръскане за
включване на пръскащата помпа.
 Дръжте подовата дюза над канал.
 Задействайте лоста на огънатата
част и изплакнете уреда 1 до 2 мину-
ти.
 Изключете уреда.
След всяка употреба
 Промийте уреда.
 Изпразнете резервоара за мръсна
вода го почистете под течаща вода.
 Изпразнете резервоара за чиста
вода
 Почистете уреда отвън с влажна кър-
па.
 За избягване на лоши миризми пре-
ди по-продължителни престои да се
отстрани цялата вода от уреда.
 Оставете уреда да изсъхне напълно:
Свалете капака или го отметнете на-
страни.
Съхранение на уреда
 Уредът да се съхранява в сухо поме-
щение и да се осигури против неком-
петентна употреба.
Методи на почистване
Нормално замърсяване
 Разтвора за почистване да се раз-
пръсне и да се изсмучи в един рабо-
тен ход.
Указание: Повторното изсмукване без
разпръскване скъсява времето за изсъх-
ване.
Силно замърсяване или петна
 Почистващия разтвор да се нанесе
при изключена смукателна турбина и
да се остави да подейства 10 до 15
минути.
 Площта да се почисти както при нор-
мално замърсяване.
 За по-нататъшно подобряване на ре-
зултата от почистването при необхо-
димост още веднъж почистете пло-
щта с чиста, топла вода.
– 4
BG
175

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: