Download  Print this page

Laitteen Osat; Käyttöönotto; Käyttö - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Laitteen osat

1 Verkkokaapeli
2 Tyyppikilpi
3 Suodattimen puhdistus
4 Poimusuodatin
5 Imupää
6 Imupään käsikahva
7 Laskumekanismin oikeanpuolisen luki-
tuksen vapautus
8 Välirengas
9 Likasäiliön ohjausrulla
10 Sulkutulppa
11 Pölysäiliö
12 Laskumekanismin vasemmanpuolisen
lukituksen vapautus
13 Pyörä
14 Imupään lukitus
15 Imukauluksen sulkuläppä
16 Kuljetusalustan seisontajarrullinen oh-
jauspyörä.
17 Lattiasuuttimen pidike
18 Kuljetusalusta
19 Keräysallas
20 Likasäiliön käsikahva
21 Imukaulus
22 Pidike imuputkelle
23 Kiertokytkin
24 Suodattimen kansi
25 Suodatinpuhdistus -painike
26 Johdon pidike
27 Työntökahva
Käyttöönotto
 Aseta laite toiminta-asentoon ja varmis-
ta laite tarvittaessa seisontajarruilla.
 Pistä imuletku (ei kuulu toimitukseen)
imuliittimeen.
 Tarkasta likasäiliön täyttömäärä ennen
töiden aloittamista ja tyhjennä säiliö tar-
vittaessa.
 Varmista, että likasäiliö on asennettu oi-
kein paikalleen.
 Kiinnitä letkuun haluttu varuste (ei kuulu
toimitukseen).
Varo
Imuroinnin aikana ei saa koskaan poistaa
poimusuodatinta.
Huomautus: Likasäiliö on tyhjennettävä,
kun se on täyttynyt noin 3 cm etäisyydelle
säiliön yläreunasta.
Tarkasta säännöllisin väliajoin likasäili-
ön täyttömäärä, koska laite ei kytkeydy
automaattisesti pois päältä.
Varo
Huomioi märkäimuroinnista kuivaimu-
rointiin vaihdettaessa:
Kuivan pölyn imurointi märkää suodatinele-
menttiä käyttäen tukkii suodattimen ja voi
tehdä suodattimen käyttökelvottomaksi.
 Kuivaa märkä suodatin hyvin ennen
käyttöä tai vaihda se kuivaan suodatti-
meen.
 Vaihda suodatin tarvittaessa, toimenpi-
de kuvataan kohdassa "Hoito ja huolto".
Huomio: Valvo jatkuvasti likasäiliön
täyttömäärää suuria nestemääriä imu-
roitaessa, koska säiliö voi täyttyä muu-
tamassa sekunnissa ja vuotaa siksi
ylitse.
Varo
Noudata jäteveden käsittelyä koskevia pai-
kallisia määräyksiä.
Imuroitaessa märkää likaa rakosuutti-
mella tai, jos imuroidaan pääasiassa
suuria nestemääriä, on suositeltavaa
kytkeä "Puoliautomaattinen suodatti-
menpuhdistus"-toiminta pois päältä.
Märkäimuroinnin päätyttyä: Puhdista
poimusuodatin suodatinpuhdistuksella.
Kuivaa poimusuodatin. Puhdista säiliö
kostealla liinalla ja anna kuivua.
– 2
FI
Käyttö
Likasäiliö
Kuivaimu
Märkäimu
67

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: