Download  Print this page

Advertisement

Puhdistusaineliuoksen
valmistaminen
Varoitus
Terveysvaara, vaurioitumisvaara. Noudata
kaikkia käytettävän puhdistusaineen muka-
na tulleita ohjeita.
 Sekoita puhdasta vettä ja puhdistusai-
netta puhtaassa astiassa (puhdistusai-
nepitoisuus puhdistusaineen ohjeen
mukaisesti).
Liuota puhdistusaine veteen.
Huomautus: Lämmin vesi (maks. 50 °C)
parantaa puhdistusvaikutusta. Kokeile puh-
distettavan pinnan lämmönkestävyys.
Huomautus: Ympäristön suojelemiseksi,
käytä säästeliäästi puhdistusaineita.
Tuorevesisäiliön täyttö
 Kaada puhdistusliuos tuorevesisäili-
öön. Täyttömäärä ei saa ylittää "MAX"-
merkintää.
Vaahdonestoaine
Huomautus: Puhdistettaessa etukäteen
puhdistusliuoksella kostutettuja mattopin-
toja, likavesisäiliöön muodostuu vaahtoa.
Vaahdon muodostumisen voi estää lisää-
mällä vaahdonestoainetta.
Vain Puzzi 10/1:
 Lisää vaahdonestoainetta (lisävaruste)
likavesisäiliöön.
Vain Puzzi 10/2 Adv:
 Avaa vaahdonestoainesäiliö.
 Täytä vaahdonestoaineella (lisävarus-
te).
Mattoadapterin vaihtaminen
 Paina lattiasuulakkeen vapautin sivulle.
 Käännä mattoadapteri ulos ja poista se.
 Aseta ja lukitse uusi mattoadapteri pai-
kalleen.
82
Työskentely lisälaitteita käyttäen
Vain Puzzi 10/2 Adv:
Huomautus: Sähköisten lisälaitteiden kyt-
kemistä varten laitteessa on lisäpistorasia.
Vaara
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Pistorasia on tarkoitettu vain lisä-
harjapesupään PW 30/1 suoraan liittämi-
seen Puzzi 10/2 Adv:hen. Pistorasian käyt-
tö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä.
Laitteen käynnistys
 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
 Käynnistä imuturbiini painamalla imu-
kytkintä.
 Käynnistä suihkutuspumppu painamal-
la suihkutuskytkintä.
Varo
Vaurioitumisvaara. Tarkista puhdistettavan
kohteen värien- ja vedenkestävyys huo-
maamattomassa kohdassa ennen laitteen
käyttämistä.
 Käytä kahvakäyrässä olevaa vipua
puhdistusliuoksen suihkuttamiseen.
 Käsittele puhdistettava pinta limittäisin
vedoin. Vedä suutinta taaksepäin (älä
työnnä).
 Lattiasuulakkeen voi työtaukojen ajaksi
asettaa käsikahvaan.
Laitteen kytkeminen pois päältä
 Kytke suihkutus ja imu kytkimillään pois
päältä.
 Vedä verkkopistoke irti.
Likavesisäiliön tyhjentäminen
 Kun likavesisäiliö tulee täyteen, kytke
imu ja suihkutus kytkimillään pois pääl-
 Poista kansi.
 Ota likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä
se.
– 3
FI
Käyttö
Puhdistus

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: