Download  Print this page

Säkerhetsanvisningar; Idrifttagning - Kärcher EB 30/1 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Säkerhetsanvisningar
Förutom anvisningarna i bruksanvisningen
ska gällande allmänna säkerhets- och
olycksfallsföreskrifter beaktas.
Risk för skada
Apparaten innehåller roterande borst-
valsar. Stoppa aldrig in fingrar eller
verktyg under drift!
Vid underhålls- och servicearbete på
apparaten tas batteriet först bort!
Anvisningar beträffande uppladd-
ningsbart batteri och laddare
Laddning av batteriet får endast ske
med medföljande originalladdare eller
av KÄRCHER godkända laddare.
Före varje användning kontrolleras lad-
dare och uppladdningsbart batteri så att
dessa är felfria. Använd inte skadade
apparater och låt endast fackpersonal
reparera skadade delar.
Använd inte laddaren när den är smut-
sig eller fuktig.
Nätspänningen måste överensstämma
med på laddarens typskylt angiven
spänning.
Använd inte laddaren på platser där det
finns risk för explosion.
Inga metalldelar får hamna på adap-
terns kontakter, risk för kortslutning.
Laddaren får endast användas för ladd-
ning av godkända, uppladdningsbara
batterier.
Lägg endast rena och torra batterier i
laddarens adapter.
Ladda inte engångsbatterier (primär-
batterier), risk för explosion.
Ladda inte skadade, uppladdningsbara
batterier. Byt ut skadade batterier.
Förvara inte batterier tillsammans med
metallföremål, risk för kortslutning.
Kasta inte batterierna i eld eller hus-
hållssopor.
Undvik kontakt med vätska som kom-
mer ur defekta batterier. Spola bort
vätskan med vatten vid oavsiktlig kon-
takt. Kontakta läkare om vätska hamnar
i ögonen.
Symboler på apparaten
Skydda laddaren mot väta och för-
vara den torrt. Apparaten är endast
avsedd för användning inomhus. Ut-
sätt den inte för regn.

Idrifttagning

Beskrivning av aggregatet
Kontrollera vid uppackningen att inga tillbe-
hör saknas eller är skadade. Kontakta åter-
försäljaren om skador uppkommit vid
transporten.
Hänvisning: Bilder på apparat och hante-
ring finns på sidan 2.
1 Kardangelenk mit Verriegelung
2 Fotreglage Till/Från
3 Uppladdningsbart batteri, uttagbart
4 Utbytesbatteri
(endast EB 30/1 Adv)
5 Upplåsningsknapp, batteri
6 Smutsbehållare, uttagbar
7 Upplåsning, smutsbehållare
8 Hölje
9 Borstvals, utbytbar
10 Upplåsningsknapp, borstvals
11 Teleskoprör, justerbart i höjd
12 Vridreglage, för justering av höjd
13 Handtag
14 Laddare med laddningsdisplay och
laddkabel
(endast EB 30/1)
15 Snabbladdare
(endast EB 30/1 Adv)
– 2
SV
59

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: