Download  Print this page

Aggregatelement; Idrifttagning; Handhavande; Transport - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Aggregatelement

1 Filterdukspåse
2 Sugfästen
3 Sugslang
4 Typskylt
5 Bärhandtag
6 Slanghållare
7 Kabelfäste
8 Nätkabel
9 Sughuvud
10 Spärr av sughuvud
11 Styrrulle
12 Smutsbehållare
13 Huvudströmbrytare
14 Omkopplare hård yta/mattor
(beroende på utrustning)
15 Golvmunstycke
16 Sugrör
17 Sugkraftinställning (steglös)
(beroende på utrustning)
18 Krök
19 Huvudfilterkorg
20 Motorskyddsfilter

Idrifttagning

Driftslägen
1 Drift med filterpåse
2 Använding utan filterpåse
 Kontroll om huvudfilterkorgen är insatt i
apparaten.
Isättning av filterpåse
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Ta ur huvudfilterkorg.
 Trä på fliesfilterpåse.
 Sätt i huvudfilterkorgen.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.

Handhavande

Koppla till aggregatet
 Stick i nätkontakten.
 Starta maskinen med huvudbrytaren.
50
Rengöringsdrift
 Ej 1.527-180.0:
Ställ omkopplaren på hård yta eller mat-
ta.
 Endast ProT 200:
Reglera sugkraften med inställningen
för sugkraften (steglös).
 Genomför rengöringsarbetet.
Koppla från aggregatet
 Stäng av maskinen med huvudbryta-
ren.
 Drag ur nätkontakten.
Efter varje användning
 Töm behållaren.
 Rengör apparaten invändigt och utvän-
digt genom uppsugning och torka med
en fuktig trasa.
FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.
 Vid transport i fordon ska maskinen
säkras enligt respektive gällande be-
stämmelser så den inte kan tippa eller
glida.
FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.
Denna maskin får endast lagras inomhus.
Skötsel och underhåll
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Rengör huvudfilterkorg
 Slå ur smutsen ut huvudfilterkorgen (ur-
tvättbar) och rengör vid behov under
rinnande vatten.
OBSERVERA
Fara för skada!
Sätt aldrig i huvudfilterkorgen när den är
blöt
– 2
SV

Transport

Förvaring

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: