Download  Print this page

Aggregatelement; Idrifttagning; Handhavande; Transport - Kärcher T 10/1 eco!efficiency Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Aggregatelement

1 Filterdukspåse
2 Sugfästen
3 Sugslang
4 Typskylt
5 Bärhandtag
6 Nätkabel
7 Nätkontaktsfixering
8 Sughuvud
9 Spärr av sughuvud
10 Fäste för tillbehör
11 Styrrulle
12 Smutsbehållare
13 Fäste för golvborste
14 Huvudströmbrytare
15 Omkopplare hård yta/mattor
16 Golvmunstycke
17 Sugrör
18 Sugkraftinställning (steglös)
19 Krök
20 Huvudfilterkorg
21 Motorskyddsfilter
22 Galler för motorskyddsfilter
Färgmärkning
– Manöverelement för rengöringsproces-
sen är gula.
– Manöverelement för underhåll och ser-
vice är ljusgrå.

Idrifttagning

Apparaten kan användas på 2 sätt:
1 Användning med filterdukspåse eller
pappersfilterpåse (specialtillbehör)
2 Använding utan filterpåse
 Kontroll om huvudfilterkorgen är insatt i
apparaten.
Isättning av filterpåse
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Ta ur huvudfilterkorg.
 Trä på filterpåse eller pappersfilterpåse
(specialtillbehör).
 Sätt i huvudfilterkorgen.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
50

Handhavande

Koppla till aggregatet
 Stick i nätkontakten.
 Starta maskinen med huvudbrytaren.
Rengöringsdrift
 Ställ omkopplaren på hård yta eller mat-
ta.
 Reglera sugkraften med inställningen
för sugkraften (steglös).
 Genomför rengöringsarbetet.
Koppla från aggregatet
 Stäng av maskinen med huvudbryta-
ren.
 Drag ur nätkontakten.
Efter varje användning
 Töm behållaren.
 Rengör apparaten invändigt och utvän-
digt genom uppsugning och torka med
en fuktig trasa.
FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.
 Vid transport i fordon ska maskinen
säkras enligt respektive gällande be-
stämmelser så den inte kan tippa eller
glida.
FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.
Denna maskin får endast lagras inomhus.
Skötsel och underhåll
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
– 2
SV

Transport

Förvaring

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 10/1 eco!efficiency

This manual is also suitable for:

T 10/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: