Download  Print this page

Transport; Lagring; Pleie Og Vedlikehold; Feilretting - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.
Figur
 For transportering, legg sugerøret på
bæregrepet og legg sprute/sugeslan-
gen på apparatet.
Vikle opp strømkabelen og heng den på
kabelkrokene.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.

Lagring

Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved lag-
ring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

Fare
Fare for personskade gjennom elektrisk
støt.
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
Rengjør losilen
 Ta av dekselet.
 Ta bruktvannsbeholderen ut av appara-
tet.
 Kontroller losilen regelmessig med en
børste.
Rengjør rentvannsilen.
 Skru ut rentvannsilen.
 Rengjør rentvannsilen regelmessig un-
der rennende vann.
Rengjøre dyse
 Skru av festemutteren.
 Rens dysemunnstykket.
70
Fare
Fare for personskade gjennom elektrisk
støt.
Før alt arbeide på apparatet skal appa-
ratet slås av og strømkabelen trekkes
ut.
Elektriske komponenter må kun kontrol-
leres og repareres av en servicemontør
eller en autorisert elektriker.
Maskinen fungerer ikke
 Kontroller stikkontakt og sikring på
strømforsyningen.
 Kontroller strømkabel og støpsel på ap-
paratet.
 Slå apparatet på.
Ikke noe vannutløp på dysen
 Fyll opp ferskvannstanken.
 Kontroller at koplingene på spruteslan-
gen sitter korrekt.
 Rengjør eller skift ut dysemunnstykket.
 Rens silen i ferskvannstanken.
 Sprøytepumpe defekt, kontakt kunde-
service.
Sprute-/stråle kun på den ene siden
 Rens dysemunnstykket.
Utilstrekkelig sugeeffekt
 Kontroller at dekselet sitter korrekt.
 Rens pakningen på dekselet og bære-
flaten på apparatet.
 Rengjør losil.
 Kontroller slangene for tilstopping, ren-
gjør ved behov.
Sprøytepumpen bråker
 Fyll opp ferskvannstanken.
Store skumdannelser i
bruktvannsbeholderen
 Tilsett skummemiddel i beholderen for
sølevann eller fyll på beholderen for
skummemiddel.
– 5
NO

Feilretting

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: