Download  Print this page

Feilretting; Garanti; Tilbehør Og Reservedeler - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Skifte foldefilter
 Åpne filterdeksel.
 Skifte foldefilter.
 Lukk filterdeksel, du skal høre det går i
lås.

Feilretting

Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
Sugeturbinen går ikke
 Kontroller stikkontakt og sikring på
strømforsyningen.
 Kontroller strømkabel og støpsel på ap-
paratet.
 Slå apparatet på.
Sugekraften avtar
 Fjern blokkeringer fra børstehodet, su-
gerøret, sugeslangen eller foldefilteret.
 Sett inn sugehode og beholder og kon-
troller at de sitter godt.
 Tast for halvautomatisk filterrengjøring
trykkes 5 ganger, med påslått maskin
og lukket klaff på sugestussen. Åpne
klaffen igjen.
 Sett inn filterdekselet korrekt.
 Skifte foldefilter.
 Åpne klaffen på sugestussen.
Støvutslipp ved suging
 Pass på korrekt innføring av foldefilte-
ret.
 Skifte foldefilter.
Halvautomatisk filterrengjøring
fungerer ikke
 Lukk klaffen på sugestussen.
 Rengjør sugestussen dersom klafen er
tilstoppet.
 Kontakt kundetjenesten.
Halvautomatisk filterrengjøring lar
seg ikke slå på
 Kontakt kundetjenesten.
Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil på maskinen blir reparert gratis i garan-
titiden dersom disse kan føres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjøpskvitteringen til din forhandler
eller nærmeste autoriserte kundeservice.
Tilbehør og reservedeler
Det er kun tillatt å anvende tilbehør og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.
Et utvalg av de vanligste reservedelene
finner du bak i denne bruksanvisningen.
Mer informasjon om reservedeler finner
du under www.kaercher.com i området
Service.
Det er ikke inkludert noe tilbehør i leve-
ransen. Tilbehøret må bestilles separat
alt etter bruk.
Feilfri funksjon av apparatet er kun sik-
ret ved bruk av sugeslange med diame-
ter DN42 og DN52.
Reservedeler og tilbehør får du hos din
forhandler eller ved en KÄRCHER-av-
deling.
– 4
NO

Garanti

57

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: