Download  Print this page

Advertisement

Aplicaţi soluţia de curăţat
Avertisment
Pericol pentru sănătate, pericol de deterio-
rare. Respectaţi toate indicaţiile aferente
substanţelor de curăţare utilizate.
 Amestecaţi apă proaspătă cu detergent
într-un rezervor curat (concentraţie con-
form specificaţiilor pentru detergent).
Introduceţi soluţia de curăţat în apă.
Indicaţie: Cu apă caldă (max. 50 °C) efec-
tul de curăţare va fi mai mare. Verificaţi re-
zistenţa la temperaturi a suprafeţei care ur-
mează a fi curăţată.
Indicaţie: Pentru menajarea mediului în-
conjurător, folosiţi soluţia de curăţat cu mă-
sură.
Umpleţi rezervorul de apă proaspătă
 Turnaţi soluţia de curăţat în rezervorul
pentru apă proaspătă. Nivelul de um-
plere nu trebuie să depăşească marca-
jul „MAX".
Agent anti-spumă
Indicaţie:La curăţarea de mochete şampo-
nate în prealabil, se formează spumă în re-
zervorul pentru apă murdară. Puteţi împie-
dica formarea de spumă prin adăugarea
agentului anti-spumă.
Doar Puzzi 10/1:
 Adăugaţi agentul anti-spumă (acceso-
riu special) în rezervorul de apă uzată.
Doar Puzzi 10/2 Adv:
 Deschideţi rezervorul agentului anti-
spumă.
 Adăugaţi agentul anti-spumă (acceso-
riu suplimentar).
Schimbarea adaptorului de covor
 Apăsaţi dispozitivul de deblocare a du-
zei de podea pe o parte.
 Rabataţi n afară adaptorul de covor şi
scoateţi-l.
 Introduceţi adaptorul nou şi fixaţi-l.
Lucrări cu aparatele suplimentare
Doar Puzzi 10/2 Adv:
Indicaţie: Pentru conectarea aparatelor
suplimentare electrice există un conector
suplimentar.
Pericol
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
Conectorul este destinat racordării directe
a capului de spălare cu perie suplimentar
PW 30/1 la Puzzi 10/2 Adv. Este interzisă
utilizarea acestuia în alte scopuri.
Pornirea aparatului
 Introduceţi ştecherul în priză.
 Apăsaţi comutatorul Aspirare pentru
pornirea turbinei de aspirare.
 Apăsaţi comutatorul Pulverizare pentru
pornirea pompei de pulverizare.
Atenţie
Pericol de deteriorare. Înainte de a utiliza
aparatul, verificaţi pe o porţiune ascunsă
dacă obiectul de curăţat este rezistent la
apă şi nu se decolorează.
 Pentru pulverizarea soluţiei de curăţat,
acţionaţi maneta de pe cot.
 Parcurgeţi suprafaţa de curăţat în linii
suprapuse. Pentru aceasta trageţi duza
în spate (nu împingeţi).
 În timpul pauzelor de lucru duza de cură-
ţare a podelelor poate fi pusă pe mâner.
Oprirea aparatului
 Opriţi comutatorul Pulverizare şi comu-
tatorul Aspirare.
 Scoateţi ştecherul din priză.
Golirea rezervorului de apă uzată
 Dacă rezervorul pentru apă murdară
este plin, opriţi comutatoarele Aspirare
şi Pulverizare.
 Scoateţi capacul.
 Extrageţi rezervorul pentru apă murda-
ră din aparat şi goliţi-l.
– 3
RO

Utilizarea

Curăţarea
143

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: