Download  Print this page

Гаранция; Принадлежности и резервни; части - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Полуавтоматичното почистване
на филтъра не може да се включи
 Уведомете сервиза.
Гаранция
Във всяка страна важат гаранционните
условия, публикувани от оторизираната
от нас дистрибуторска фирма. Евенту-
ални повреди на Вашия уред ще отстра-
ним в рамките на гаранционния срок
безплатно, ако се касае за дефект в ма-
териалите или при производство. В га-
ранционен случай се обърнете към
дистрибутора или най-близкия оторизи-
ран сервиз, като представите касовата
бележка.
Принадлежности и
резервни части
Могат да се използват само принад-
лежности и резервни части, които са
позволени от производителя. Ориги-
налните принадлежности и ориги-
нални резервни части дават
гаранция за това, уредът да може да
се използва сигурно и без повреди.
Списък на най-често необходимите
резервни части ще намерите в края
на упътването за експлоатация.
Други информации относно резерв-
ните части можете да получите на
www.kaercher.com в област Сервиз.
В обема на доставка не се съдържат
принадлежности. Принадлежностите
трябва да се поръчат отделно в зави-
симост от приложението.
Отличната функция на уреда се га-
рантира само при номинални шири-
нии на всмукателния маркуч от DN42
и DN52.
Резервни части и принадлежности це
получите от Вашия търговец или във
филиала на KÄRCHER.
Декларация за
съответствие на ЕО
С настоящото декларираме, че цитира-
ната по-долу машина съответства по
концепция и конструкция, както и по на-
чин на производство, прилаган от нас, на
съответните основни изисквания за тех-
ническа безопасност и безвредност на
Директивите на ЕО. При промени на ма-
шината, които не са съгласувани с нас,
настоящата декларация губи валидност.
Продукт:
Тип:
Намиращи приложение Директиви на
ЕО:
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2004/108/ÅÎ
Намерили приложение хармонизира-
ни стандарти:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Приложими национални стандарти
-
5.966-010
Подписалите действат по възложение и
като пълномощници на управителното тяло.
CEO
пълномощник по документацията:
S. Reiser
Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
BG
Прахосмукачка за влажно
и сухо всмукване
1.576-xxx
Head of Approbation
143

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: