Download  Print this page

Tранспoрт; Съхранение; Грижи и поддръжка - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Почистване на мека мебел
 Само Puzzi 10/1:
Вместо подовата дюза поставете
ръчна дюза.
 При чувствителни материи можете
да дозирате по-малко от почиства-
щия препарат и напръскайте повърх-
ността от разстояние ок. 200 mm.
След това само изсмучете.
Съвети при почистване
Силно замърсените места напръс-
кайте предварително и оставете по-
чистващия разтвор да подейства 5
до 10 минути.
Работете винаги от светлината към
сянката (от прозореца към вратата).
Работете винаги от почистената към
все още не почистената повърхност.
Колкото по-чувствителна е настилка-
та (ориенталски, берберски килими,
тапицерии), толкова по-ниска кон-
центрация на почистващия препарат
да се използва.
Настилки с килими с гръб от коноп
при твърде мокри дейности могат да
се свият и да променят цвета си.
Дебелите килими след почистване
да се изчеткат в мокро състояние по
посока на косъма (напр. с метличка
за влакна или груба четка.
Импрегниране с Care Tex RM 762
след мокро почистване предотвратя-
ва бързото повторно замърсяване на
текстилната настилка.
По почистените повърхности да се
ходи или да се поставят мебели едва
след изсъхването им, за да се избе-
гнат места с притискане или петна от
ръжда.
176
Почистващ препарат
Почистване на килими
и меки мебели.
Премахване на пяната RM 761
Импрегниране на кили-
ми
За повече информация изискайте ин-
формационен лист за продукта и ЕС
сертификата за безопасност на съответ-
ното почистващия препарат.
Внимание
Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид те-
глото на уреда.
Фигура
 За транспортиране положете всмука-
телната тръба върху дръжката за но-
сене, а маркуча за разпръскване/ из-
смукване върху уреда.
Навийте мрежовия кабел и го закаче-
те на куката за кабела.
 При транспорт в автомобили осигу-
рявайте уреда съгласно валидните
директиви против плъзгане и прео-
бръщане.
Съхранение
Внимание
Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид те-
глото на уреда.
Съхранението на този уред е позволено
само във вътрешни помещения.
Грижи и поддръжка
Опасност
Опасност от нараняване от електри-
чески удар.
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
– 5
BG
RM 760 Прах
RM 760 Таб-
летки
RM 764 течен
RM 762
Tранспoрт

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: