Download  Print this page

Advertisement

Priprema otopine sredstva za pranje
Upozorenje
Opasnost po zdravlje, opasnost od ošteće-
nja. Obratite pažnju na sve naputke koji su
priloženi sredstvima za pranje.
 U čistoj posudi pomiješajte svježu vodu
i sredstvo za pranje (u omjeru navede-
nom u uputama sredstva za pranje).
Otopite sredstvo za pranje u vodi.
Napomena: Topla voda (najviše 50°C) po-
većava učinak čišćenja. Provjerite termičku
postojanost površine koja se čisti.
Napomena: Radi očuvanja okoliša sred-
stva za pranje valja koristiti štedljivo.
Punjenje spremnika svježe vode
 Spremnik za svježu vodu napunite oto-
pinom sredstva za pranje. Pri punjenju
se ne smije premašiti oznaka "MAX".
Sredstvo za suzbijanje pjene
Napomena: Pri čišćenju prethodno šam-
poniranih tekstilnih podova u spremniku pr-
ljave vode stvara se pjena. Stvaranje pjene
može se spriječiti dodavanjem sredstva za
suzbijanje pjene.
Samo Puzzi 10/1:
 Ulijte sredstvo za suzbijanje pjene (po-
seban pribor) u spremnik prljave vode.
Samo Puzzi 10/2 Adv:
 Otvorite spremnik za sredstvo za suzbi-
janje pjene.
 Ulijte sredstvo za suzbijanje pjene (po-
seban pribor).
Zamjena adaptera za sagove
 Pritisnite bravicu podnog nastavka na
jednoj strani.
 Zakrenite i izvadite adapter za sagove.
 Umetnite i zabravite novi adapter za sa-
gove.
Rad s dodatnim uređajima
Samo Puzzi 10/2 Adv:
Napomena: Za priključivanje dopunskih
električnih uređaja postoji dodatna utičnica.
Opasnost
Opasnost od ozljeda i oštećenja! Utičnica
je predviđena samo za izravno priključiva-
nje dodatne glave za pranje četkama PW
30/1 na uređaj Puzzi 10/2 Adv. Uporaba
utičnice u druge svrhe nije dopuštena.
Uključivanje stroja
 Utaknite strujni utikač.
 Za uključivanje usisne turbine pritisnite
prekidač za usisavanje.
 Pumpa za prskanje se uključuje priti-
skom na prekidač za prskanje.
Oprez
Opasnost od oštećenja. Prije upotrebe
uređaja na neupadljivom mjestu objekta
koji ćete čistiti ispitajte postojanost boja i ot-
pornost na vodu.
 Za prskanje otopine sredstva za pranje
pomaknite polugu na koljenu.
 Površinu koju čistite prelazite u prekla-
pajućim putanjama. Pritom povlačite
(ne gurajte) nastavak unatrag.
 Tijekom prekida rada podni se nastavak
može odložiti u rukohvatu.
Isključivanje uređaja
 Isključite prekidače za prskanje i usisa-
vanje.
 Izvucite strujni utikač.
Pražnjenje spremnika za prljavu
 Ako je spremnik prljave vode pun, is-
ključite prekidače za usisavanje i prska-
nje.
 Skinite poklopac.
 Izvadite spremnik prljave vode iz uređa-
ja te ga ispraznite.
– 3
HR

Rukovanje

Čišćenje
vodu
159

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: