Русский - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
152 | Русский
Szimptóma
Lehetséges ok
A változtatható sebes-
Komponenshiba
ség nem működik
Karbantartás és szerviz
Karbantartás, tisztítás és tárolás (lásd az P és Q
ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
A terméket tartsa tisztán, hogy jól és biztonságosan
u
dolgozhasson.
Az optimális használat biztosítására minden használat után
tisztítsa meg a ventilátort és a ventilátor körüli területet.
Tartsa mindig tisztán a terméket és annak szellőzőnyílásait,
hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
A termékről vagy a felfogó zsákról a szennyeződéseket egy
nedves kendővel vagy egy kemény kefével távolítsa el.
Sohase locsolja le vízzel a terméket.
Sohase mártsa vízbe a terméket.
A terméket egy biztonságos, száraz, és gyerekek által el nem
érhető helyen tárolja.
Ne tegyen más tárgyakat a termékre.
Gondoskodjon arról, hogy minden anya, csap és csavar szo-
rosan meg legyen húzva, hogy biztonságosan lehessen a ter-
mékkel dolgozni.
Rendszeresen ellenőrizze a felfogó zsák elhasználódását és
kopását.
Vizsgálja felül a terméket és a biztonság érdekében cserélje
ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.
Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak Bosch
gyártmányú alkatrészeket használjanak.
Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás
www.bosch-garden.com
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10‑je-
gyű cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: +36 1 879 8502
Fax: +36 1 879 8505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu
Eltávolítás
A termékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezet-
védelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra
előkészíteni.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Hibaelhárítás
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
Ne dobja ki a termékeket a háztartási szemét-
be!
Csak az EU‑tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
zó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfele-
lő országok jogharmonizációjának megfelelően a már hasz-
nálhatatlan termékeket külön össze kell gyűjteni és a környe-
zetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell
adni.
Русский
Toлько для стран Евразийского
экономического союза
(Таможенного союза)
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпу-
се изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендует-
ся к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату изго-
товления см. на этикетке).
Указанный срок службы действителен при соблюдении
потребителем требований настоящего руководства.
Перечень критических отказов
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
– не использовать с перебитым или оголённым электри-
ческим кабелем
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
Возможные ошибочные действия персонала
– не использовать с поврежденной рукояткой или по-
врежденным защитным кожухом
– не использовать на открытом пространстве во время
дождя
– не включать при попадании воды в корпус
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents