Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 135

Advertisement

Table of Contents
Dávajte pozor na to, aby sa
osoby stojace v blízkosti ne-
poranili odletujúcimi cudzími
telieskami.
Upozornenie: Keď sa s výrob-
kom pracuje, zachovávajte od
neho bezpečný odstup.
Rotujúci ventilátor. Nedávajte
ruky ani chodidlá alebo ob-
lečenie do blízkosti otvorov
výrobku počas chodu.
Nedávajte ruky ani chodidlá
alebo oblečenie do blízkosti
otvorov výrobku počas
chodu.
Dávajte pozor na to, aby ste
pri práci nezranili blízko stoja-
ce osoby cudzími telieskami
odletujúcimi z náradia. Dávaj-
te pozor na to, aby sa ostatné
osoby nachádzali v dostatočnej
vzdialenosti od náradia.
Používajte chrániče sluchu a
ochranné okuliare.
Nepoužívajte tento výrobok v
daždi, ani ho vplyvom dažďa
nevystavujte.
Vypínajte výrobok a vyťahujte
zástrčku zo zásuvky vždy
predtým, ako budete vy-
konávať nastavovanie, čiste-
nie alebo údržbu náradia, keď
sa sieťová šnúra zamotá, presekne
alebo inak poruší, alebo keď chcete
nechať výrobok bez dozoru.
Bosch Power Tools
Skôr ako sa budete dotýkať
niektorých súčiastok náradia,
počkajte, kým sa všetky
súčiastky úplne zastavia. Po vypnutí
motora ešte rotuje rezací nôž ďalej a
mohol by Vám spôsobiť poranenie.
Používajte tento výrobok len v
polohe určenej pre druh pre-
vádzky, pre ktorý je určený.
Tento produkt sa zásadne ne-
smie držať v režime Vysávanie
lístia opačne.
Obsluha
Nikdy nedovoľte používať toto záh-
u
radnícke náradie deťom ani žiadnym
iným osobám, ktoré nie sú dôkladne
oboznámené s jeho používaním.
Národné predpisy môžu prípadne
obmedzovať vek používateľa. Keď
výrobok nepoužívate, uschovávajte
ho tak, aby nebol dosiahnuteľný pre
deti.
Tento výrobok nie je určený na po-
u
užívanie pre osoby s obmedzenými
psychickými, senzorickými a dušev-
nými schopnosťami (ani na používa-
nie pre deti) ani pre ľudí s obmedze-
nými skúsenosťami a/alebo s nedos-
tatočnými vedomosťami, s výnimkou
prípadu, že na nich dohliada kvôli ich
bezpečnosti kompetentná osoba,
alebo ak dostanú od takejto osoby
presné pokyny, ako majú výrobok
používať. Dávajte pozor na deti, aby
ste vylúčili možnosť, že sa budú s
týmto náradím hrať.
Slovenčina | 135
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents