Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 88

Advertisement

Table of Contents
88 | Norsk
verneskjermen, skru denne med festeskruen (3) fast inntil
anslaget, klikker kan høres.
Betjening (se bilder C og D)
Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet.
Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens
retning til det klikker.
Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av
lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning.
Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot
urviserens retning.
Drei for utkobling på-/av-bryteren (1) så lenge mot
urviserens retning til det klikker.
Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter
nettspenningen eller trekker ut støpselet.
Demontering (se bilde E)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Trykk tasten (11) inn og ta dysen (12) av.
Løsne festeskruen (3). Ta av verneskjermen (4) og
oppbevar denne sikkert.
Løvsugings-modus
Montering (se bilder F og G)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Sett de tre delene til sugerøret (7) sammen. Pass ved
monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Monter sugerøret (7) på motorenheten. Sett sugerøret (7)
inn i leddet på motorenheten. Løft sugerøret (7) for å sikre
verneskjermen, skru denne fast med festeskruen (3) inntil
anslaget, klikker kan høres.
Monter oppsamlingsposen (10) på motorenheten og fest
klipsene fra oppsamlingsposen på kroken på sugerøret. Pass
ved monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Montering bærerem (se bilde H)
Fest bæreremmen (9) med de to krokene (8) på
bæreremmens hemper (13). Still bæreremmen (9) inn slik
at den bærer produktets vekt og du kan føre det sikkert.
Montere og stille inn håndtak (se bilder I og J)
For å montere håndtaket, setter du håndtaket (5) på
holderen på røret, skyv så skruen (6) gjennom håndtaket og
trekk denne fast.
Feilsøking
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
For å stille inn vinkelen, løsner du skruen (6) og beveg den
oppover eller nedover i ønsket arbeidsposisjon og trekk så
skruen (6) fast igjen.
Betjening (se bilder K, L og M)
Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet. Fest kabelen
i kabelholderen på siden til ekstrahåndtaket. (se bilde K)
Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens
retning til det klikker.
Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av
lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning.
Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot
urviserens retning.
Rett produktet mot gjenstandene som du vil suge opp. Når
det ikke samles/beveges rester, økes lufthastigheten.
Drei for utkobling på-/av-bryteren (1) så lenge mot
urviserens retning til det klikker.
Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter
nettspenningen eller trekker ut støpselet.
Demontering (se bilder N og O)
Trekk før du gjennomfører alle arbeider på produktet
u
støpselet ut av stikkontakten.
For å tømme oppsamlingsposen (10), trykker du på tasten
(11) og tar av oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra
sugerøret (7). Åpne glidelåsen og tøm oppsamlingsposen
(10) etter behov.
For demontering trykker du på tasten (11) og tar av
oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra sugerøret (7).
Pass ved demonteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Løsne festeskruen (3). Ta av sugerøret (7) og oppbevar
dette sikkert.
Arbeidshenvisninger
Hold dysen/sugerøret ved arbeidet alltid mot bakken.
Ikke blås sammen varme, brennbare eller eksplosive
materialer.
Produktet er kun egnet til oppsuging av løv og hageavfall.
Sjekk før bruk av produktet omgivelsene for små dyr og
harde gjenstander.
Sug ikke opp væske, plastposer, bokser, kongler, grener
med en diameter på mer enn 5 mm, kluter,
papirlommetørklær og klesklyper.
Motoren starter bare hvis følgende deler er riktig montert:
– i løvsugings-modusen sugerøret og oppsamlingsposen
– I løvblåsings-modusen dysen og verneskjermen
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents