Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 196

Advertisement

Table of Contents
196 | Български
менения могат да нарушат сигур-
ността на Вашия градински елект-
роинструмент и да предизвикат за-
силен шум и увеличени вибрации.
В режим на засмукване могат да
u
бъдат засмукани и други обекти,
различни от предвидените по
предназначение шума и градински
отпадъци.
Не засмуквайте твърди обекти,
напр. клони, парчета стъкло, метал
или камъни.
Повредени турбина или корпус
u
(стружки, пукнатини, надрези)
увеличават опасността от нараня-
вания вследствие на отхвърчащи с
висока скорост малки предмети.
Ако корпусът бъде повреден, се
свържете с горещата линия на
Бош.
В редки случаи (напр. при продъл-
u
жително ползване в условия на го-
рещо и сухо време) вследствие на
вакуума, създаден от турбината,
може да се натрупа електростати-
чен заряд, който да предизвика ис-
кра при докосване.
Изключвайте щепсела от контакта:
– винаги, когато се отдалечавате от
градинския електроинструмент
– когато проверявате машината,
отстранявате блокиращ предмет
или извършвате каквито и да дей-
ности по нея
– след попадане на чуждо тяло. Не-
забавно проверете машината за
евентуални повреди и, преди да
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
я ползвате, осигурете отстраня-
ването им
– ако градинският електроинстру-
мент започне да вибрира необик-
новено (извършете незабавна
проверка)
Захранване на машината
Напрежението на захранващата
u
мрежа трябва да съответства на
данните, изписани на табелката на
машината.
Препоръчва се включването на та-
u
зи машина към верига, която е за-
щитена с устройство за дефектно-
токова защита с праг на задейства-
не 30 mA.
Използвайте или заменяйте зах-
u
ранващия кабел на този градински
инструмент само с такива, чиито
параметри съответстват на техни-
ческите данни на производителя.
За целта се обърнете към сервиз-
ния център.
Никога не докосвайте щепсела, ко-
u
гато ръцете Ви са мокри.
Не прегазвайте и не прегъвайте
u
захранващия кабел, тъй като може-
те да го повредите; внимавайте да
не повредите защитната му изола-
ция. Предпазвайте кабела от наг-
ряване, омасляване и допир до ос-
три ръбове.
Удължителният кабел, който полз-
u
вате, трябва да е с посоченото в
ръководството за експлоатация
напречно сечение и да е осигурен
срещу напръскване с вода. Контак-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents