Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 147

Advertisement

Table of Contents
gyártó adataival. E célból forduljon a
Vevőszolgálati Központhoz.
Sohase fogja meg nedves kézzel a
u
hálózati csatlakozó dugót.
Ne menjen keresztül járművel a háló-
u
zati csatlakozó vezetéken vagy a
hosszabbító kábelen, ne préselje
össze és ne húzza meg erősen azt,
mert megrongálódhat. A kábelt óvja
meg az éles peremektől, magas hő-
mérséklettől és olajtól.
A hosszabbító kábelnek legalább az
u
Üzemeltetési útmutatóban megadott
vezetékkeresztmetszettel kell ren-
delkeznie és fröccsenő víz ellen vé-
dett kivitelűnek kell lennie. A dugós
csatlakozó nem feküdhet vízben.
Elektromos biztonsági előírások
Figyelem! A karbantartási
vagy tisztítási munkák meg-
kezdése előtt kapcsolja ki a
terméket és húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót. Ugyanez érvényes
azokra az esetekre is, amikor a háló-
zati csatlakozó kábel megrongáló-
dott, belevágtak, vagy beakadt vala-
mibe.
A berendezés egy beépített motor-
u
védelemmel van ellátva! A motor
fel van szerelve egy túlterhelés el-
leni védelemmel. Ha a motor leáll,
akkor hagyja azt az újraindítás
előtt néhány percig lehűlni.
Azonnal húzza ki a hálózati csatla-
u
kozó dugót a dugaszolóaljzatból,
ha a kábel a munka során megsé-
Bosch Power Tools
rült. NE ÉRJEN HOZZÁ A MEGRON-
GÁLÓDOTT KÁBELHEZ, MIELŐTT
KI NEM HÚZTA A HÁLÓZATI
CSATLKOZÓ DUGÓT.
Az Ön terméke biztonsági meggondolá-
sokból védőszigeteléssel van ellátva és
földelésre nincs szüksége. Az üzemi fe-
szültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kí-
vüli országokban 220 V vagy 240 V is
lehetséges). Csak engedélyezett hosz-
szabbító kábelt használjon. További in-
formációkat az erre feljogosított vevő-
szolgálattól kaphat.
A biztonság megnövelésére használjon
egy legfeljebb 30 mA hibaáramú hiba-
áram-kapcsolót (RCD). Ezt a hibaáram
kapcsolót minden használat előtt külön
ellenőrizni kell.
Tartsa távol a hálózati tápvezetéket és
a hosszabbító kábelt a mozgó alkatré-
szektől és előzze meg a kábelek bármi-
nemű megrongálódását, amely feszült-
ség alatt álló alkatrészek érintéséhez
vezethet.
A kábelösszeköttetéseket (a csatlako-
zó dugókat és a dugaszoló aljzatokat)
szárazon kell tartani, és nem szabad
közvetlenül a földre fektetni.
A hálózati és hosszabbító kábel meg-
rongálódásának esetleges jeleit rend-
szeresen ellenőrizni kell, a kábeleket
csak kifogástalan állapotban szabad
használni.
Ha a termék hálózati kábelje megron-
gálódott, azt csak egy feljogosított
Bosch-műhellyel szabad megjavíttatni.
Magyar | 147
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents