Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 245

Advertisement

Table of Contents
instrumenta darbības vietas. Sekojiet,
lai citas personas atrastos drošā
attālumā no dārza instrumenta.
Nēsājiet ausu aizsargus un
aizsargbrilles.
Nelietojiet dārza instrumentu
lietus laikā un neatstājiet to
lietū.
Izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet to no elektrotīkla
kontaktligzdas pirms
regulēšanas, tīrīšanas vai
apkalpošanas, kā arī
gadījumos, ja ir samezglojies,
pārgriezts vai citādi bojāts tā
elektrokabelis, kā arī tad, ja
izstrādājums tiek atstāts bez
uzraudzības.
Nepieskarieties izstrādājuma
daļām, pirms tās nav pilnīgi
apstājušās. Pēc izstrādājuma
izslēgšanas tā turbīna zināmu laiku
turpina rotēt un var radīt
savainojumus.
Lietojot izstrādājumu, turiet
to attiecīgā darba veikšanai
piemērotā stāvoklī.
Piemēram, darbinot
izstrādājumu lapu uzsūkšanas
režīmā, to nedrīkst turēt
apgrieztā stāvoklī.
Lietošana
Neļaujiet lietot dārza instrumentu
u
bērniem vai personām, kas nav
iepazinušās ar šiem norādījumiem.
Bosch Power Tools
Minimālais vecums instrumenta
lietotājiem tiek noteikts atbilstoši
nacionālajai likumdošanai. Laikā,
kad dārza instruments netiek lietots,
uzglabājiet to vietā, kas nav
sasniedzama bērniem.
Šis dārza instruments nav paredzēts,
u
lai to lietotu personas (tai skaitā
bērni) ar samazinātām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām vai
nepietiekošu pieredzi un/vai
nepietiekošām zināšanām, izņemot
gadījumus, kad instrumenta
lietošana notiek par minēto personu
drošību atbildīgas personas
uzraudzībā vai saņemot no tās
norādījumus, kā lietojams
instruments. Nodrošiniet bērniem
pienācīgu uzraudzību, sekojiet, lai
viņi nesāktu rotaļāties ar dārza
instrumentu.
Nekad nelietojiet izstrādājumu, ja
u
darba vietas tiešā tuvumā atrodas
citas personas, īpaši bērni, vai
mājdzīvnieki.
Instrumenta lietotājs nes atbildību
u
par kaitējumu, kas tā darbības
rezultātā tiek nodarīts citām
personām vai viņu īpašumam.
Dārza instrumenta darbības laikā
u
neļaujiet citām personām vai
mājdzīvniekiem pienākt darba vietai
tuvāk par 3 metriem. Dārza
instrumenta lietotājs nes atbildību
par kaitējumiem, kas darba vietas
robežās var tikt nodarīti citām
personām.
Latviešu | 245
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents