Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 175

Advertisement

Table of Contents
бөлшегіне тартылып қалмауына
назар аударыңыз - бұл жаралануға
апара алуы мүмкін.
Ұзын шаштың қиыстырылып
u
жиналып қойылып, құралдың ауа
беру бөлшегіне тартылып
қалмауына назар аударып жүріңіз,
себебі бұл жаралануға апаруы
мүмкін.
Электр бұйымды тек қана енгізіліп
u
орнатылған шүмегі немесе
орнатылған сорғыш құбыры бар
болғанда қолданыңыз.
Өңделетін аумақты жақсылап
u
тексеріп алыңыз, онда бар болған
барлық сымдар мен басқа бөтен
заттарды жинап кетіріңіз.
Құралды қолдану алдында
u
әрқашан алдымен қосу кабелінде/
ұзарту кабелінде бұзылған
жерлерінің бар не жоқ болуын
тексеріп алып, керек болса оларды
ауыстырыңыз. Жалғастыру
кабелін/ұзарту кабелін ыстықтан,
майлардан және өткір ұштардан
қорғаңыз.
Құрал кабелін әрқашан бақ электр
u
бұйымынан артқа қарай жүргізіңіз.
Қорғау жүйе құралдары,
u
жапқыштары бұзылған қалыпта
болған немесе қауіпсіздік
құралдары, мысалы. ұстағыш
құралы, жоқ болған электр
құралды ешқашан қолданбаңыз.
Электр құралын қолдану алдынан
u
онымен бірге жеткізілу қорабында
болған барлық тұтқыштар мен
Bosch Power Tools
қорғау құралдарының
құрастырылып орнатылғанын
тексеріп алыңыз. Құрал толығымен
құрастырылып орнатылмаған
жағдайда немесе құралда рұқсат
етілмеген өзгертулері өткізілген
жағдайларда құралды ешқашан
іске қосып қолданбаңыз.
Электр бұйымды іске қосып
u
қолданған уақытта әрқашан
тұрақты түрде тұруыңызға назар
аударып, тепе-тең жүріп жұмыс
істеңіз.
Өзіңіздің айналаңыздағы аумақты
u
жақсы біліп, ауа үрлеу/сору
уақытында өзіңізге естілмей қала
алынатын қауіптерге дайын болып
жүріңіз.
Денеңізді қате қалыпта ұстамай,
u
әрқашан тепе-тең жүріп жұмыс
істеңіз.
Көлбеу болған аумақтарда қауіпсіз
u
түрде баяу ғана жүруіңіз қажет.
Әрқашанда баяу жүріп, ешқашан
u
тез жүрмеңіз.
Салқындату саңылауларының
u
барлығын кірден тазалап жүріңіз.
Кірді/жапырақтарды ешқашан
u
жақында тұрған адамдарға қарай
үрлетпеңіз.
Электр бұйымды кабелінен
u
тартпаңыз не тасымаңыз.
Жұмыс барысында дем алу
u
жолдарын қорғау маскасын киіп
жүруіңіз лазым.
Электр бұйымның бөлшектерін
u
ұстау алдынан олардың толығымен
Қазақ | 175
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents