Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 137

Advertisement

Table of Contents
momenty, ktoré možno počas práce
s fúkačom lístia/záhradným vysáva-
čom nebudete počuť.
Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu
u
tela a vždy si udržiavajte rovnováhu.
Dávajte pozor na to, aby ste na
u
šikmej ploche stáli po každom kroku
bezpečne.
Kráčajte vždy pokojne, nikdy rýchlo
u
nebežte.
Všetky otvory vzduchového
u
chladenia udržiavajte bez nečistôt.
V žiadnom prípade nefúkajte nečis-
u
totu/lístie do toho smeru, kde sa v
blízkosti nachádzajú nejaké osoby.
Neprenášajte tento výrobok nosením
u
za prívodnú šnúru.
Odporúčame používať pri práci
u
ochrannú dýchaciu masku.
Skôr ako sa budete dotýkať niekto-
u
rých súčiastok náradia, počkajte,
kým sa všetky súčiastky úplne za-
stavia. Po vypnutí motora ešte rotuje
rezací nôž ďalej a mohol by Vám spô-
sobiť poranenie. Vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
V žiadnom nerobte prípade na
u
náradí nejaké zmeny. Nedovolené
zmeny by mohli negatívne ovplyvniť
bezpečnosť Vášho produktu a mať za
následok zvýšenie hluku a vibrácií.
V režime Vysávanie možno vysávať a
u
iné predmety ako určené lístie a záh-
radný odpad.
Nevysávajte žiadne pevné objekty
ako veľké konáre, kovové súčiastky a
kamene.
Bosch Power Tools
Poškodený ventilátor alebo vonkajší
u
obal (odreniny, trhliny, ryhy) zvyšujú
riziko poranenia odletujúcimi cudzí-
mi telesami. V prípade poškodenia
vonkajšieho obalu kontaktujte
Bosch-Hotline.
V zriedkavých prípadoch (napr. Pri
u
dlhom používaní v horúcom a
suchom prostredí), môže vznikať ná-
sledkom ventilátorového vákua
elektrostatický náboj, ktorý môže byť
citeľný pri kontakte s výrobkom.
Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite
zo zásuvky:
– vždy vtedy, keď sa od výrobku
vzdialite
– keď výrobok kontrolujete, od-
straňujete blokovanie (upchatie),
alebo na výrobku niečo robíte,
– po kolízii s cudzím predmetom. Ih-
neď výrobok prekontrolujte, či nie
je poškodený, a v prípade potreby
ho dajte do opravy,
– ak začne záhradnícke náradie ne-
zvyčajne vibrovať (okamžite ho
skontrolujte).
Pripojenie na elektrickú sieť
Napätie zdroja prúdu sa musí zhodo-
u
vať s údajmi na typovom štítku nabí-
jačky.
Odporúčame pripájať tento výrobok
u
len na takú elektrickú zásuvku, ktorá
je vybavená ochranným spínačom
pri poruchových prúdoch s hodnotou
30 mA.
Slovenčina | 137
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents