Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 61

Advertisement

Table of Contents
Neem daarvoor contact op met het
Service Center.
Pak de stekker nooit met natte han-
u
den vast.
Rijd niet over de aansluitkabel of de
u
verlengkabel, klem deze niet vast en
trek er niet aan. De kabel kan anders
beschadigd raken. Bescherm de ka-
bel tegen hitte, olie en scherpe ran-
den.
De verlengkabel moet de in de ge-
u
bruiksaanwijzing vermelde diameter
hebben en moet spatwaterbe-
schermd zijn. De verbinding van
stekker en contrastekker mag niet in
het water liggen.
Elektrische veiligheid
Let op! Schakel vóór onder-
houds- en reinigingswerk-
zaamheden het product uit
en trek de netstekker uit het stop-
contact. Hetzelfde geldt wanneer de
stroomkabel beschadigd, doorge-
sneden of in de war is.
Een motorbeveiliging is geïnstal-
u
leerd! De motor is voorzien van
een beveiliging tegen overbelas-
ting. Als de motor stopt, dient u
deze enkele minuten te laten af-
koelen voordat u de motor op-
nieuw start.
Trek onmiddellijk de netstekker
u
uit het stopcontact als de kabel tij-
dens de werkzaamheden bescha-
digd wordt. RAAK DE BESCHADIG-
DE KABEL NIET AAN VOORDAT U
Bosch Power Tools
DE NETSTEKKER UIT HET STOP-
CONTACT HEBT GETROKKEN.
Het product is voor uw veiligheid geï-
soleerd en heeft geen aarding nodig.
De bedrijfsspanning bedraagt 230 V
AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen ook
220 V of 240 V). Gebruik alleen goed-
gekeurde verlengkabels. Informatie is
verkrijgbaar bij de erkende klantenser-
vice.
Voor meer veiligheid gebruikt u een
aardlekschakelaar (RCD) met een fout-
stroom van maximaal 30 mA. De aard-
lekschakelaar moet vóór gebruik altijd
worden gecontroleerd.
Houd net- en verlengkabel uit de buurt
van bewegende delen en voorkom elke
beschadiging van de kabels om con-
tact met spanningvoerende delen te
voorkomen.
Kabelverbindingen (netstekkers en
stopcontacten) moeten droog zijn en
mogen niet op de grond liggen.
De net- en verlengkabels moeten regel-
matig op beschadigingen worden ge-
controleerd en mogen alleen in onbe-
schadigde toestand worden gebruikt.
Als de netkabel van het product be-
schadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch klantenservice worden
gerepareerd. Gebruik alleen toegela-
ten verlengkabels.
Gebruik alleen verlengkabels, kabels,
leidingen en kabeltrommels die vol-
doen aan EN 61242/IEC 61242 of IEC
60884-2-7 en die van het type H05-
VVV-F of H05RN-F zijn.
Nederlands | 61
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents