Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 197

Advertisement

Table of Contents
тът и щепселът не трябва да са във
вода.
Безопасност при работа с
електрически ток
Внимание! Преди да из-
вършвате техническо обс-
лужване или почистване
на градинския електроинстру-
мент, го изключвайте и изваждай-
те щепсела от контакта. Същото се
отнася и в случай, че захранващи-
ят кабел бъде повреден, прерязан,
или се усуче.
Инсталирана е вградена защита
u
на електродвигателя! Електрод-
вигателят е съоръжен със защита
срещу претоварване. Ако елект-
родвигателят спре, преди да го
стартирате повторно, го оставете
няколко минути да се охлади.
Ако по време на работа захран-
u
ващият кабел бъде повреден, не-
забавно изключете щепсела от
контакта. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПОВ-
РЕДЕНИЯ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ,
ПРЕДИ ДА СТЕ ИЗКЛЮЧИЛИ
ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА.
За повишаване на безопасността Ва-
шият електроинструмент е със за-
щитна изолация и не се нуждае от за-
земяване. Работното напрежение е
230 V AC, 50 Hz (за страни извън ЕС
също 220 V или 240 V). Използвайте
само сертифицирани удължителни
кабели. Информация можете да по-
Bosch Power Tools
лучите в специализираната търговс-
ка мрежа или оторизиран сервиз.
За повишаване на сигурността из-
ползвайте дефектнотоков прекъсвач
(RCD) с ток на задействане най-мно-
го 30 mA. Изправността на прекъсва-
ча трябва да се проверява преди
всяко ползване на електроинстру-
мента.
Дръжте захранващите и удължител-
ните кабели на безопасно разстоя-
ние от подвижни детайли и ги пред-
пазвайте от каквито и да е повреди,
за да избегнете контакт с проводни-
ци под напрежение.
Връзките на кабелите (щепселите и
контактите) трябва да са сухи и да не
лежат на земята.
Захранващите и удължителните ка-
бели трябва редовно да бъдат прове-
рявани за повреди; допуска се из-
ползването само на кабели в безу-
корно състояние.
Ако захранващият кабел на машина-
та е повреден, той трябва да бъде ре-
монтиран само в оторизиран сервиз
за електроинструменти на Бош. Из-
ползвайте само удължителни кабели
с допуск за работа на открито.
Използвайте само удължителни ка-
бели, захранващи кабели, проводни-
ци и навити на барабан удължители,
които съответстват на стандартите
EN 61242/IEC 61242 илиIEC
60884-2-7 и са от тип H05VVV-F или
H05RN-F.
Български | 197
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents