Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 142

Advertisement

Table of Contents
142 | Slovenčina
(7). Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli
prsty.
Uvoľnite upevňovaciu skrutku (3). Demontujte odsávaciu rú-
ru (7) a spoľahlivo ju uschovajte.
Pokyny na používanie
Držte dýzu/odsávaciu rúru pri práci vždy na zemi.
Nezhŕňajte dohromady žiadne horúce, horľavé ani výbušné
materiály.
Tento výrobok je vhodný na vysávanie lístia a iných záhrad-
ných odpadov.
Hľadanie porúch
Symptóm
Možná príčina
Výrobok nebeží
Komponenty nie sú správne namontované, aktivo-
valo sa bezpečnostné blokovanie
Výpadok sieťového napätia
Zásuvka elektrickej siete je chybná
Predlžovacia šnúra je poškodená
Poistka vypadla
Motorový istič sa inicioval
Výrobok beží prerušo-
Predlžovacia šnúra je poškodená
vane
Vnútorná kabeláž produktu je porušená
Porucha vypínača
Motorový istič sa inicioval
Silné vibrácie/hluky
Výrobok je pokazený alebo zablokovaný
Výrobok nefúka/ne-
Dýza/nasávacia rúra sú upchaté
vysáva
Dýza/nasávacia rúra sa
Nesprávna montáž
nedajú namontovať
Intenzita vysávania sa
Zberný vak je plný
zmenšuje
Pripojovacie hrdlo zberného vaku je zablokované
(upchaté)
Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované
nečistotou.
Pískanie v nasávacej
Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované
rúre
nečistotou.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Pred použitím výrobku prekontrolujte okolie, či sa v ňom
nenachádzajú drobné zvieratá alebo tvrdé predmety.
Nevysávajte žiadne kvapaliny, plastové vrecká, plechovky od
nápojov, šišky ihličnatých stromov, konáre s hrubším
priemerom ako 5 mm, uteráky, papierové vreckovky a štipce
na bielizeň.
Motor sa spustí len v takom prípade, ak sú namontované na-
sledovné súčiastky:
– v režime vysávanie lístia odsávacia rúra a zberný vak
– v režime odfukovanie lístia dýza a ochranný kryt
Odstránenie príčiny
Pozri odsek „Montáž". Skontrolujte odsávaciu rú-
ru a ochranný kryt (pracovný režim Odfukovanie
lístia) alebo odfukovaciu rúru a zberný vak
(pracovný režim vysávanie lístia) či sú kompletne
namonované, počuť zreteľné kliknutia.
Skontrolujte a zapnite.
Použite inú zásuvku.
Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená,
vymeniť.
Vymeňte poistku.
Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či
nie je zablokovaný ventilátor.
Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená,
vymeniť.
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či
nie je zablokovaný ventilátor.
Skontrolujte, či nie je vzduchový priestor znečis-
tený a v prípade potreby ho vyčistite. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko, ak nezistíte
žiaden rozdiel.
Dýzu/nasávaciu rúru uvoľnite.
Pozri odsek „Montáž".
Zberný vak vyprázdnite.
Uvoľnite pripojovacie hrdlo zberného vaku. Skon-
trolujte, či nie je vzduchový priestor znečistený a
v prípade potreby ho vyčistite.
Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri od-
sek „Údržba".
Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri od-
sek „Údržba".
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents