Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 60

Advertisement

Table of Contents
60 | Nederlands
Voorkom een abnormale lichaams-
u
houding en bewaar voortdurend uw
evenwicht.
Zorg ervoor dat u op een helling altijd
u
stevig staat.
Loop altijd rustig, nooit te snel.
u
Laat geen vuil in de ventilatieopenin-
u
gen terechtkomen.
Blaas vuil of bladeren nooit in de
u
richting van personen in de buurt.
Draag het product niet aan de kabel.
u
Het dragen van een ademmasker
u
wordt geadviseerd.
Wacht tot alle delen van het product
u
volledig tot stilstand zijn gekomen
voordat u deze aanraakt. De ventila-
tor draait na het uitschakelen van de
motor nog en kan letsel veroorzaken.
Trek de netstekker uit het stopcon-
tact.
Verander het product niet. Onge-
u
oorloofde veranderingen kunnen de
veiligheid van het product beïnvloe-
den en tot meer geluiden en trillin-
gen leiden.
Bij gebruik als zuiger kunnen ook an-
u
dere objecten worden opgezogen
dan de bij het gebruik volgens be-
stemming genoemde bladeren en
tuinafval.
Geen voorwerpen zoals grote tak-
ken, glasscherven, metaaldelen en
stenen opzuigen.
Een beschadigde blazer of behuizing
u
(spanen, scheuren, inkepingen) ver-
hoogt de kans op letsel door wegge-
slingerde voorwerpen. Als de blazer
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
of de behuizing beschadigd is, neem
dan contact op met de Bosch Hot-
line.
In zelden voorkomende gevallen
u
(bijv. bij langdurig gebruik onder he-
te, droge omstandigheden) kan door
het vacuüm van de blazer een elek-
trostatische oplading worden opge-
wekt die bij aanraking van het pro-
duct merkbaar kan zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– Altijd wanneer u zich van het pro-
duct verwijdert
– Als u het product controleert, een
blokkering ongedaan maakt of
werkzaamheden aan het product
verricht
– na een botsing met een vreemd
voorwerp. Controleer het product
onmiddellijk op beschadigingen en
laat het indien nodig repareren
– als het product op een ongewone
manier begint te trillen (onmiddel-
lijk controleren)
Stroomaansluiting
De spanning van de stroombron
u
moet overeenkomen met de gege-
vens op het typeplaatje van het pro-
duct.
Geadviseerd wordt om dit product
u
alleen aan te sluiten op een stopcon-
tact dat is beveiligd met aardlekscha-
kelaar van 30 mA.
Gebruik voor dit product alleen net-
u
aansluitkabels die voldoen aan de
voorschriften van de fabrikant.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents