Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 261

Advertisement

Table of Contents
Simptomas
Galima priežastis
Įsijungė variklio apsauginis įtaisas
Labai stipri vibracija ir
Gaminys pažeistas arba užsikimšęs
didelis triukšmas
Gaminys nepučia/ne-
Užsikimšęs antgalis/siurbimo vamzdis
siurbia
Nepavyksta įstatyti
Netinkamai sumontuota
antgalio/siurbimo
vamzdžio
Mažėja siurbimo inte-
Pilnas surinkimo maišas
nsyvumas
Užsikimšęs surinkimo maišo jungiamasis atvamz-
dis
Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl
nešvarumų.
Siurbimo vamzdis švil-
Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl
pia
nešvarumų.
Sodo priežiūros įrankis
Pūstuvas užsikimšo
nepučia
Neveikia greičio regu-
Elemento triktis
liavimas
Priežiūra ir servisas
Techninė priežiūra, valymas ir sandėliavimas
(žr. pav. P ir Q)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, gaminį visada
u
laikykite švarų.
Kad ventiliatoriumi galėtumėte naudotis optimaliai, išvalykite
kaskart po naudojimo patį ventiliatorių ir aplink jį esančią sri-
tį.
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ga-
minys ir jo ventiliacinės angos būtų švarūs.
Nešvarumus nuo gaminio ir surinkimo maišo šalinkite drėgna
šluoste arba kietu šepečiu.
Gaminio niekada neapipurkškite vandeniu.
Gaminio niekada nepanardinkite į vandenį.
Gaminį laikykite saugioje, sausoje ir vaikams neprieinamoje
vietoje.
Ant gaminio nedėkite jokių kitų daiktų.
Užtikrinkite, kad būtų tinkamai priveržtos visos veržlės,
sraigtai ir varžtai, kad gaminys būtų saugus naudoti.
Reguliariai tikrinkite, ar gera surinkimo maišo būklė, ar jis ne-
susidėvėjo.
Patikrinkite gaminį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias
ir pažeistas dalis.
Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra Bosch pagamintos ar
leistos naudoti.
Bosch Power Tools
Šalinimas
Palaukite, kol atvės variklis, ir patikrinkite, ar ne-
užblokuotas pūstuvas.
Patikrinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei
taip, išvalykite. Kreipkitės į remonto dirbtuves, jei
nepagerėja.
Atkimškite antgalį/siurbimo vamzdį.
Žr. „Montavimas".
Ištuštinkite surinkimo maišą.
Atkimškite surinkimo maišo jungiamąjį atvamzdį.
Patikrinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei
taip, išvalykite.
Išvalykite pūstuvą ir ventiliatoriaus sparnuotę. Žr.
„Techninė priežiūra".
Išvalykite pūstuvą ir ventiliatoriaus sparnuotę. Žr.
„Techninė priežiūra".
Išjunkite gaminį ir pašalinkite kamštį (mūvėkite
apsauginėmis pirštinėmis).
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo
tarnyba
www.bosch-garden.com
Ieškodami informacijos ir užsakydami atsargines dalis bū-
tinai nurodykite 10-ženklį gaminio numerį, esantį firminėje
lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Gaminiai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai
utilizuojami.
Nemeskite gaminių į buitinių atliekų konteine-
rius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elekt-
roninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į naciona-
linę teisę aktus, naudoti nebetinkami gaminiai turi būti sure-
nkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.
Lietuvių k. | 261
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents