Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 123

Advertisement

Table of Contents
Dane techniczne
Dmuchawa do liści/odkurzacz
ogrodowy
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Prędkość przepływu powietrza,
maks.
Przepływ strumienia, maks.
Stosunek rozdrabniania
Pojemność worka na odpady
Ciężar (w trybie zdmuchiwania
liści)
Ciężar (w trybie zasysania liści)
Klasa ochrony
Numer seryjny
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji pro-
duktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Informacja na temat hałasu i
wibracji
Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą EN 50636-2-100
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez niniejszy wyrób wynosi standardowo:
– Poziom ciśnienia akustyczne-
go
– Poziom natężenia dźwięku
– Błąd pomiaru K
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
h
EN 50636-2-100
– Wartość emisji drgań a
h
– Błąd pomiaru K
Tryb zdmuchiwania liści
Montaż (zob. rys. B)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Nasunąć dyszę (12) na jednostkę silnika. Podczas montażu
należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Nasunąć pokrywę (4) na jednostkę silnika. W tym celu należy
pokrywę ochronną (4) osadzić w przegubie jednostki silnika.
Przyłożyć pokrywę ochronną (4) do jednostki silnika, a na-
stępnie zabezpieczyć ją śrubą mocującą (3), wkręcając ją do
oporu, tzn. do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
zob. tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie
Tryb zasysania liści
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Obsługa (zob. rys. C i D)
Upewnić się, czy przewód nie przeszkadza w pracy.
Aby włączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usły-
szenia charakterystycznego kliknięcia.
Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza.
Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy prze-
kręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy
przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Ab wyłączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
Tryb zdmuchiwania liści
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Polski | 123
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents