Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 118

Advertisement

Table of Contents
118 | Polski
Niniejszy wyrób wolno użytko-
wać tylko w dopuszczalnej do
danego trybu pracy pozycji.
Wyrobu pracującego w trybie
odsysania liści nie wolno trzy-
mać w pozycji do góry noga-
mi.
Obsługa urządzenia
Niniejszego produktu nie wolno udo-
u
stępniać do użytkowania dzieciom, a
także osobom, które nie zapoznały
się z niniejszymi zaleceniami. Należy
zasięgnąć informacji, czy w danym
kraju istnieją przepisy, ograniczające
wiek użytkownika. Nieużywany pro-
dukt należy przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci.
Niniejszy wyrób nie jest dostosowa-
u
ny do obsługi przez osoby (wliczając
w to dzieci) ograniczone fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a tak-
że przez osoby z niewystarczającym
doświadczeniem i/lub niedostatecz-
ną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której znajdują się one pod nadzo-
rem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od ta-
kiej osoby instrukcje dotyczące po-
sługiwania się tym wyrobem. Dzieci
powinny znajdować się pod nadzo-
rem, a produkt zabezpieczony w taki
sposób, żeby nie mógł służyć do za-
bawy.
Nie wolno nigdy użytkować produk-
u
tu, jeżeli w bezpośredniej bliskości
znajdują się osoby postronne, w
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
szczególności dzieci lub zwierzęta
domowe.
Osoba obsługująca lub użytkująca
u
urządzenie odpowiedzialna jest za
wypadki i szkody na osobie i mieniu,
wyrządzone innym osobom.
Podczas pracy urządzenia w jego ob-
u
rębie, w odległości 3 metrów nie mo-
gą znajdować się żadne osoby po-
stronne i zwierzęta. Osoba obsługu-
jąca urządzenie odpowiedzialna jest
za osoby trzecie znajdujące się w po-
bliżu.
Wyrób można użytkować tylko przy
u
świetle dziennym lub przy bardzo do-
brym oświetleniu sztucznym.
Nie należy używać produktu, gdy jest
u
się zmęczonym lub gdy jest się pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub
lekarstw.
Nie należy stosować produktu w nie-
u
korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, w szczególności w przy-
padku nadciągającej burzy.
Podczas użytkowania niniejszego
u
wyrobu należy zawsze nosić odporną
odzież zasłaniającą tułów i ramiona.
Do pracy nie wolno zakładać otwar-
u
tego obuwia gumowego ani sanda-
łów. Podczas pracy należy zawsze
zakładać stabilne obuwie robocze i
długie spodnie (zob. rys. C i L).
Należy zwrócić uwagę, aby luźne czę-
u
ści ubrania nie zostały wciągnięte do
wlotu powietrza dmuchawy, gdyż
mogłoby to spowodować obrażenia
ciała.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents