Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 198

Advertisement

Table of Contents
198 | Български
Ако искате да ползвате удължителен
кабел, той трябва да бъде със след-
ното напречно сечение:
– Напречно сечение на проводни-
2
ците 1,25 mm
или 1,5 mm
– Максимална дължина 30 m за
удължителен кабел или 60 m за
барабанни кабели с дефектното-
ков предпазен прекъсвач (Fl-
прекъсвач).
Упътване: Ако се използва удължите-
лен кабел, той трябва – както е опи-
сано в указанията за безопасност –
да има защѝтен проводник, който
през щепсела да е свързан към защ-
ѝтния проводник на Вашата електри-
ческа инсталация.
При съмнения се обърнете към ква-
лифициран електротехник или към
най-близкото представителство на
Бош.
Внимание: Удъжителни ка-
бели, които не съответс-
тват на нормативните
изисквания, могат да бъдат опас-
ни. Удължителният кабел, щепсе-
лът и съединителните звена трябва
да бъдат устойчиви на вода и в из-
пълнение за ползване на открито.
Указание за продукти, които не се
продават във Великобритания:
ВНИМАНИЕ: За Вашата безопасност
е необходимо щепселът на градинс-
кия електроинструмент да бъде
включен към удължителен кабел.
Контактът на удължителния кабел
трябва да е защитен срещу напръск-
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
ване с вода, да е изработен от гума
или да е с гумено покритие. Удължи-
телният кабел трябва да е съоръжен
с обтегач.
2
Символи
Символите по-долу са важни при четенето и за разбира-
нето на ръководството за експлоатация. Моля, запомнете
символите и тяхното значение. Правилното интерпрети-
ране на символите ще Ви помогне да използвате Вашия
продукт по-добре и по-сигурно.
Символ
Предназначение на
електроинструмента
Градинският електроинструмент е предназначен за из-
духване и събиране на шума и градински отпадъци, напр.
остатъци от окосена трева, в домашни условия.
Ползването на градинския електроинструмент за кастре-
не на храсти не се допуска.
Използването на електроинструменти за цели, които не
са изрично упоменати в предназначението му, може да
бъде опасно. При използване на електроинструмента не
по предназначение може да се нараните.
Значение
Режим на издухване на шума
Режим на засмукване на шума
Посока на движение
Посока на реакцията
Включване
Изключване
Допустимо действие
Забранено действие
Работете с предпазни ръкавици
Ползвайте градинския електроинстру-
мент само с монтирана тръба за зас-
мукване.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents