Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 258

Advertisement

Table of Contents
258 | Lietuvių k.
dai gali būti pavojingi. Ilginamasis
laidas, kištukas ir lizdas turi būti ne-
pralaidūs vandeniui ir skirti naudoti
lauke.
Nuorodos gaminiams, kurie parduoda-
mi ne DB:
DĖMESIO: siekiant užtikrinti jūsų sau-
gumą reikia, kad prie sodo priežiūros
įrankio pritvirtintas kištukas būtų su-
jungtas su ilginamuoju laidu. Ilginamo-
jo laido lizdas turi būti apsaugotas nuo
aptaškymo, jis turėtų būti guminis arba
aptrauktas guma. Ilginamasis laidas tu-
ri būti naudojamas su įtempimo su-
mažinimo įtaisu.
Simboliai
Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, turite
žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti
simbolius ir jų reikšmes. Teisingai supratę simbolius, su šiuo
gaminiu dirbsite geriau ir saugiau.
Simbolis
Reikšmė
Lapų pūtimo režimas
Lapų siurbimo režimas
Judėjimo kryptis
Reakcijos jėgos kryptis
Įjungimas
Išjungimas
Techniniai duomenys
Lapų pūstuvas/sodo siurblys
Gaminio numeris
Vardinė naudojamoji galia
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Simbolis
Naudojimas pagal paskirtį
Gaminys yra skirtas privačiam naudojimui lapams, sodo at-
liekoms, tokioms kaip, pvz., nupjautai žolei, kieme ir sode į
norimą vietą supūsti ir surinkti.
Gaminį draudžiama naudoti kaip smulkintuvą.
Naudoti gaminius kitokiems negu aiškiai nurodytiems naudo-
jimo pagal paskirtį tikslams gali būti pavojinga. Naudodami
ne pagal paskirtį, galite susižeisti.
Pavaizduoti prietaiso elementai
(žr. pav. A)
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka gaminio
schemose nurodytus numerius.
(1) Įjungimo-išjungimo jungiklis su oro srauto greičio re-
guliatoriumi
(2) Variklio blokas
(3) Tvirtinamasis varžtas apsauginiam gaubtui bei siurbi-
mo vamzdžiui
(4) Apsauginis gaubtas (lapų pūtimo režimui)
(5) Rankena ant siurbimo vamzdžio (lapų siurbimo reži-
mui)
(6) Rankenos nustatymo varžtas
(7) Siurbimo vamzdis (lapų siurbimo režimui)
(8) Diržo kabliukas
(9) Diržas
(10) Surinkimo maišas (lapų siurbimo režimui)
(11) Mygtukas antgaliui arba surinkimo maišui atblokuoti
(12) Antgalis (lapų pūtimo režimui)
(13) Ąsa diržo kabliukui
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
Reikšmė
Leidžiamas veiksmas
Draudžiamas veiksmas
Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
Gaminį naudokite tik su įstatytu siurbimo
vamzdžiu.
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents