Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 80

Advertisement

Table of Contents
80 | Svensk
– Onoggrannhet K
Lövblåsläge
Montering (se bild B)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Skjut munstycket (12) på motorenheten. Akta vid
ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
Skjut skyddskåpan (4) på motorenheten. Sätt in
skyddskåpan (4) i motorenhetens länk. Ställ skyddskåpan
(4) på motorenheten och säkra skyddskåpan genom att
spänna fästskruven (3) till anslag, ett klick hörs.
Hantering (se bilder C och D)
Kontrollera att nätsladden inte hindrar dig vid arbetet.
För inkoppling, vrid strömställaren (1) medurs tills den
klickar.
Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av
lufthastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.
För minskning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1)
moturs.
För frånkoppling, vrid strömställaren (1) moturs tills den
klickar.
Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter
nätspänningen eller drar ur stickproppen.
Demontering (se bild E)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Tryck in knappen (11) och ta loss munstycket (12).
Lossa fästskruven (3). Ta bort skyddskåpan (4) och förvara
den säkert.
Lövsugläge
Montering (se bilder F och G)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Koppla ihop sugrörets (7) tre delar. Akta vid ditsättning att
inte fingrarna kommer i kläm.
Montera sugröret (7) på motorenheten. Sätt in sugröret (7) i
motorenhetens länk. Lyfta upp sugröret (7) och säkra
skyddskåpan genom att spänna fästskruven (3) till anslag,
klickande ljud hörs.
Montera uppsamlingssäcken (10) på motorenheten och fäst
uppsamlingssäckens öglor på sugrörets hakar. Akta vid
ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Lövsugläge
2
m/s
Bärremmens montering (se bild H)
Fäst bärremmen (9) med de båda hakarna (8) vid
bärremmens öglor (13). Ställ in bärremmen (9) så att den
bär upp produktens vikt och lätt kan förflyttas.
Montera och ställ in Handtaget (se bilder I och J)
Montera greppet genom att sätta handtaget (5) på rörets
hållare, skjut skruven (6) genom greppet och spänn fast
den.
För att ställa in vinkeln lossar du skruven (6) flyttar
handtaget uppåt eller nedåt till önskat arbetsläge och
spänner därefter åter fast skruven (6).
Hantering (se bilder K, L och M)
Kontrollera att nätsladden inte hindrar dig vid arbetet. Fäst
nätsladden i kabelhållaren vid sidan av stödhandtaget. (se
bild K)
För inkoppling, vrid strömställaren (1) medurs tills den
klickar.
Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av
lufthastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.
För minskning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1)
moturs.
Rikta produkten mot objekten, som du vill suga upp. Om inga
rester samlas/förflyttas bör du höja lufthastigheten.
För frånkoppling, vrid strömställaren (1) moturs tills den
klickar.
Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter
nätspänningen eller drar ur stickproppen.
Demontering (se bilder N och O)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
För att tömma uppsamlingssäcken (10), trycker du på
knappen (11) och tar bort uppsamlingssäcken (10). Ta bort
klämmorna från sugröret (7). Öppna blixtlåset och töm
uppsamlingssäcken (10) vid behov.
För demontering trycker du på knappen (11) och tar bort
uppsamlingssäcken (10). Ta bort klämmorna från sugröret
(7). Akta vid Demontering att inte fingrarna kommer i kläm.
Lossa fästskruven (3). Ta bort sugröret (7) och förvara det
säkert.
Arbetsanvisningar
Håll under arbetet alltid munstycket/sugröret mot marken.
Blås inte samman heta, brännbara eller explosiva material.
Produkten är endast lämplig för uppsugning av löv och
trädgårdsavfall.
Kontrollera innan produkten används att inga små djur eller
hårda föremål finns på området.
Lövblåsläge
= 1,5
Bosch Power Tools
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents