Slovenčina - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
134 | Slovenčina
Příznak
Možná příčina
Zablokované připojovací hrdlo sběrného vaku
Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované
nečistotami.
Hvízdavý tón v sací
Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované
trubce
nečistotami.
Zahradní nářadí
Zablokovaný ventilátor
nefouká
Proměnná rychlost
Chyba součástky
nefunguje
Údržba a servis
Údržba, čištění a skladování (viz obrázky P a Q)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Udržujte výrobek čistý, abyste mohli dobře a
u
bezpečně pracovat.
Pro optimální používání čistěte ventilátor a prostor kolem
ventilátoru po každém použití.
Udržujte výrobek a větrací otvory čisté, abyste mohli dobře a
bezpečně pracovat.
Nečistoty odstraňte z výrobku nebo sběrného vaku vlhkým
hadříkem nebo tvrdým štětcem.
Nikdy nekropte výrobek vodou.
Nikdy neponořujte výrobek pod vodu.
Skladujte výrobek na bezpečném místě, v suchu a mimo
dosah dětí.
Neodkládejte na výrobek žádné další předměty.
Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je
umožněna bezpečná práce s výrobkem.
Pravidelně kontrolujte stav a opotřebení sběrného vaku.
Výrobek kontrolujte a opotřebované nebo poškozené díly
pro jistotu nahraďte.
Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
www.bosch-garden.com
U všech dotazů a objednávek náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: +420 519 305700
Fax: +420 519 305705
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Odstranění
Připojovací hrdlo sběrného vaku uvolněte.
Zkontrolujte nečistotu v prostoru ventilátoru a
případně jej vyčistěte.
Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz
„Údržba".
Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz
„Údržba".
Výrobek vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a
odstraňte zablokování (noste ochranné pracovní
rukavice).
Vyhledejte servis.
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz
Likvidace
Výrobky, příslušenství a obaly mají být dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Nevyhazujte výrobky do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím
prosazení v národních zákonech musejí být už
neupotřebitelné výrobky odděleně shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Slovenčina
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Starostlivo si prečítajte poky-
ny uvedené v nasledujúcom texte.
Dôkladne sa oboznámte s obslužný-
mi prvkami a so správnym používa-
ním tohto výrobku. Návod na použí-
vanie si láskavo starostlivo
uschovajte na neskoršie používanie.
Vysvetlenie symbolov na výrobku
Všeobecné upozornenie na
nebezpečenstvo
Prečítajte si Návod na použí-
vanie.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents